Uniwersytet Łódzki
MATEMATYKA:

MATEMATYKA

Studia II stopnia (magisterskie 2-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

50 (min. 10)

ścisłe i techniczne

Opis studiów

Absolwenci kierunku MATEMATYKA II stopnia, w zależności od wybranej specjalności, są przygotowani do podjęcia pracy w sektorze finansowym, w instytucjach państwowych, bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, towarzystwach funduszy inwestycyjnych oraz funduszy emerytalnych, w firmach konsultingowych, dużych zakładach produkcyjnych, na stanowiskach takich jak analityk finansowy, analityk danych, konsultant kredytowy, specjalista ds. zarządzania ryzykiem finansowym, specjalista ds. zarządzania wolnymi środkami, doradca finansowy, statystyk oraz po zdaniu odpowiednich egzaminów państwowych jako doradca inwestycyjny lub aktuariusz.

Absolwenci mogą podjąć studia doktoranckie, które pozwolą przygotować się do  pracy jako pracownik jednostki naukowo‑badawczej. Mogą również podjąć studia podyplomowe w dziedzinach pokrewnych.

Specjalności

Kandydaci przy rejestracji podają nazwę preferowanej specjalności:

Od drugiego semestru, studia odbywają się według indywidualnego planu studiów. Jako student specjalności matematyki teoretycznej zdobywasz gruntowną wiedzę z wszystkich dziedzin matematyki. Po ukończeniu studiów będziesz szczególnie dobrze przygotowany do pracy naukowej w dziedzinie matematyki.

Absolwent kierunku matematyka specjalności nauczycielskiej w zakresie nauczania matematyki posiada ogólną wiedzę matematyczną. Jest przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela matematyki we wszystkich typach szkół. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia i studiów podyplomowych. Studiując tę specjalność zdobędziesz gruntowną wiedzę z wszystkich podstawowych dziedzin matematyki, a także z pedagogiki oraz metodyki nauczania matematyki.

Absolwent studiów na specjalności matematyka finansowa i aktuarialna jest przygotowany do wykonywania zawodu aktuariusza. Zajmuje się on nie tylko kalkulacją składek ubezpieczeniowych, rezerw finansowych w firmach ubezpieczeniowych, tworzeniem planów emerytalnych oraz szeroko pojętym zarządzaniem ryzykiem. W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, wykonywanie zawodu aktuariusza w firmie ubezpieczeniowej regulowane jest przepisami prawa i musi zostać poprzedzone zdaniem egzaminu organizowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Studia na tej specjalności nie tylko solidnie przygotują Cię do egzaminu na aktuariusza, lecz dadzą też szeroką wiedzę z matematyki finansowej, ubezpieczeniowej i statystyki.

Jako student specjalności matematyka ogólna zdobywasz wiedzę z wszystkich podstawowych dziedzin matematyki i masz możliwość szerokiego wyboru dalszej pracy naukowej w dziedzinie matematyki.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Specjalność matematyka finansowa i aktuarialna

Absolwent studiów na tej specjalności jest przygotowany do wykonywania zawodu aktuariusza. Aktuariusze są potrzebni w firmach ubezpieczeniowych i w bankach. Są też potrzebni we wszystkich przedsiębiorstwach, których działalność podlega ryzyku w takim stopniu, że zatrudnienie osoby zarządzającej ryzykiem jest opłacalne. Aktuariuszy zatrudniają także firmy konsultingowe, gdzie udzielają oni porad w zakresie podejmowania decyzji finansowych. Szerokie możliwości i mała liczba aktuariuszy (403 w tym 5 absolwentów WMiI – stan na kwiecień 2019) powoduje, że jest to zawód dobrze opłacany.

Po ukończeniu studiów możesz również pracować jako specjalista od matematyki finansowej, ubezpieczeniowej czy statystyki w instytucjach finansowych, ubezpieczeniowych lub zajmujących się badaniem opinii społecznej.

 

Specjalność nauczycielska w zakresie nauczania matematyki:

Jako absolwent specjalności nauczycielskiej w zakresie matematyki studia II stopnia będziesz mieć prawo do nauczania matematyki w szkołach ponadpodstawowych.

 

Specjalności matematyka teoretyczna oraz matematyka ogólna:

Po tych specjalnościach możesz pracować m.in. w szkołach wyższych jako pracownik naukowo-dydaktyczny.

Absolwent tych specjalności posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności z podstawowych dziedzin matematyki współczesnej i w zależności od swoich zainteresowań jest specjalistą w jednej z dziedzin matematyki. Jest przygotowany do pracy naukowej. Ma wykształcone umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia, pozwalające na niestandardowe podejście do rozwiązywania teoretycznych i praktycznych problemów, wymagających stworzenia albo zaadaptowania modelu matematycznego.

Absolwent zna język obcy w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w kontaktach międzynarodowych oraz korzystanie z literatury fachowej.

Posiada wiedzę w zakresie technik informatycznych, niezbędną do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie oraz zna zaawansowane techniki obliczeniowe, wspomagające pracę matematyka i rozumie ich ograniczenia.

Absolwent jest przygotowany do pracy naukowo-dydaktycznej na wyższej uczelni oraz do podjęcia studiów doktoranckich.

Zasady przyjęć

Dla osób posiadających dyplomy ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

Bez egzaminu, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń – konkurs dyplomów.

W przypadku, gdy kandydat na wybrany kierunek (specjalność) studiów II stopnia nie ma przygotowania z tego kierunku (specjalności) w zakresie studiów I stopnia, powinien uzupełnić to przygotowanie w trakcie studiów II stopnia. Efekty kształcenia do uzupełnienia wykształcenia w zakresie studiów I stopnia ustala Dziekan zgodnie z programem studiów I stopnia.

Osoby nie posiadające przygotowania do nauczania matematyki w szkole podstawowej będą musiały uzupełnić to wykształcenie w zakresie określonym w programie studiów II stopnia dla specjalności Nauczycielska w zakresie matematyki.

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

90-238 Łódź, ul. Banacha 22
facmath@math.uni.lodz.pl
tel.: (42) 635 59 49,
fax: (42) 635 42 66