Uniwersytet Łódzki
MATEMATYKA:

MATEMATYKA

Studia II stopnia (magisterskie 2-letnie)

Niestacjonarne (zaoczne)

Orientacyjny limit miejsc

50 (min. 10)

ścisłe i techniczne

Opis studiów

Kierunek studiów MATEMATYKA prowadzony jest na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu  Łódzkiego. Jest on dedykowany wszystkim uzdolnionym matematycznie absolwentom studiów licencjackich, zainteresowanych wykorzystaniem matematyki w dalszej pracy zawodowej, zarówno w sferze edukacyjnej, jak i w finansach, bankowości czy przemyśle.

Ideą studiów na kierunku MATEMATYKA jest przekazywanie studentom wiedzy i umiejętności dotyczących podstawowych gałęzi współczesnej matematyki. Studia te dają wykształcanie na poziomie ogólnoakademickim o dużym potencjale wykorzystania go w praktyce. Poza pogłębieniem wiedzy matematycznej, jaką można było  dobyć na odpowiednich studiach I stopnia, student nabywa konkretne umiejętności na wybranej specjalności.

Szczególny nacisk w procesie kształcenia położony jest na rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, pracy zespołowej i korzystania z literatury przedmiotu.

Specjalności

Specjalność MATEMATYKA OGÓLNA I FINANSOWA (specjalność zostanie uruchomiona, gdy zgłosi się, co najmniej 15 osób).

Studia na tej specjalności umożliwiają zdobycie ogólnej wiedzy matematycznej i umiejętności posługiwania się tą wiedzą na poziomie magisterskim, a także dają wgląd w rozległą dziedzinę zastosowań matematyki w finansach: w ubezpieczeniach, w wycenie instrumentów pochodnych czy w ocenie ryzyka kredytowego. Studia pozwalają także na przygotowanie się do  egzaminów państwowych na doradcę inwestycyjnego oraz aktuariusza.

Studiując na tej specjalności zdobędziesz gruntowną wiedzę z wszystkich podstawowych dziedzin matematyki, a także z pedagogiki oraz metodyki nauczania matematyki.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności MATEMATYKA OGÓLNA I FINANSOWA posiada wiedzę i umiejętności z podstawowych dziedzin współczesnej matematyki a także podstawową wiedzę z zakresu matematyki finansowej. Ma wykształcone umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia, pozwalające na niestandardowe podejście do rozwiązywania praktycznych problemów, wymagających stworzenia lub zaadaptowania modelu matematycznego. Absolwent zna język obcy w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w kontaktach międzynarodowych oraz korzystanie z literatury fachowej. Posiada wiedzę w zakresie technik informatycznych, niezbędną do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie oraz zna zaawansowane techniki obliczeniowe, wspomagające pracę matematyka i rozumie ich ograniczenia. Absolwenci tej specjalności są przygotowani do podjęcia pracy w placówkach naukowo-badawczych, jednostkach administracji państwowej, urzędach statystycznych, ośrodkach badania opinii publicznej, a także w sektorze finansowym, bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, towarzystwach funduszy inwestycyjnych w firmach konsultingowych, na stanowiskach  analitycznych lub związanych z  zarządzaniem ryzykiem finansowym, wnioskowaniem statystycznym itp. Może także zostać doradcą inwestycyjnym bądź aktuariuszem.

Zasady przyjęć

Dla osób posiadających dyplomy ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

Bez egzaminu, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń – konkurs dyplomów.

W przypadku, gdy kandydat na wybrany kierunek (specjalność) studiów II stopnia nie ma przygotowania z tego kierunku (specjalności) w zakresie studiów I stopnia, powinien uzupełnić to przygotowanie w trakcie studiów II stopnia. Efekty kształcenia do uzupełnienia wykształcenia w zakresie studiów I stopnia ustala Dziekan zgodnie z programem studiów I stopnia.

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

90-238 Łódź, ul. Banacha 22
facmath@math.uni.lodz.pl
tel.: (42) 635 59 49,
fax: (42) 635 42 66