Uniwersytet Łódzki

Wydział Matematyki i Informatyki

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI

90-238 Łódź, ul. Banacha 22

tel.:(42) 635 59 49,

fax:(42) 635 42 66

e-mail:facmath@math.uni.lodz.pl

www.math.uni.lodz.pl

Wydział Matematyki i Informatyki został utworzony w 1996 roku

Matematyczny kierunek studiów na Uniwersytecie Łódzkim istnieje od chwili powstania uczelni, natomiast tradycje nauczania informatyki sięgają roku 1970, kiedy to powstała Katedra Informatyki i Cybernetyki

Posiadamy profesjonalną kadrę naukowo – dydaktyczną. Spośród 99 pracowników, aż 29 to samodzielni pracownicy naukowi: profesorowie i doktorzy habilitowani. Wysoki poziom kadry Wydziału umożliwia prowadzenie nie tylko studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich, ale również doktoranckich i podyplomowych.

Wydział Matematyki i Informatyki UŁ posiada bardzo dobrą bazę lokalową:

 

Wszystkie komputery wydziałowe włączone są do sieci, dając dostęp do Internetu. Do pracy indywidualnej udostępniona jest jedna z pracowni oraz komputery na korytarzach. Studenci Wydziału mają także możliwość pracy na prywatnych komputerach przenośnych w sieci przewodowej lub wi-fi.

Nasz budynek jest usytuowany blisko akademików i innych budynków uniwersyteckich. Studenci prawie wszystkie zajęcia poza sportowymi odbywają w jednym miejscu. Budynek jest przystosowany również do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, posiada podjazd dla wózków oraz windę.

 

Studia prowadzone są w oparciu o Europejski System Transferu Punktów (ECTS). Studenci mają możliwość studiowania za granicą w ramach programu ERASMUS.

Przy Wydziale Matematyki i Informatyki od 2012 roku działa Rada Biznesu, dzięki której ściślej współpracujemy z pracodawcami z regionu łódzkiego, m.in. z największymi firmami IT z Łodzi. Dzięki tej współpracy studenci uczeni są najnowszych trendów w informatyce, uczestniczą w praktykach i stażach, zdobywają certyfikaty oraz mają łatwiejszy start w pracy zawodowej.

Na Wydziale odbywa się wiele ciekawych wolnych wykładów, imprez, konferencji oraz spotkań z przedstawicielami firm. Wydział jest posiadaczem licencji MSDNA , w ramach której studenci mogą nieodpłatnie instalować na komputerach prywatnych oprogramowanie firmy Microsoft udostępniane w ramach tej licencji.
Na Wydziale działają aktywnie koła naukowe:

Skupiają one w swych szeregach studentów pragnących realizować swoje zainteresowania i pasje w czasie organizowanych przez siebie dodatkowych zajęć, konferencji, konkursów czy obozów naukowych.

Kilkoro spośród naszych absolwentów uzyskało odpowiednie uprawnienia i zdobyło prestiżowy zawód aktuariusza (w Polsce aktuariuszy jest ich jedynie około 400!). Ważnym spoiwem życia studenckiego jest działalność Wydziałowej Rady Samorządu Studentów, która współpracuje w wielu sprawach z Radą Wydziału oraz wnosi duży wkład w integrację braci studenckiej.

Biblioteka Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ posiada bogaty księgozbiór o tematyce matematycznej i informatycznej (ok. 39 tys. vol.), a także wiele tytułów czasopism polskich i zagranicznych. Biblioteka oferuje dostęp on-line do wielu czasopism oraz do bazy „Mathematical Reviews”.

Więcej informacji o Wydziale: www.math.uni.lodz.pl

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Stacjonarne
Niestacjonarne (zaoczne)

Studia I stopnia (inżynierskie 3,5-letnie)

Stacjonarne
Niestacjonarne (zaoczne)

Studia II stopnia (magisterskie 2-letnie)

Stacjonarne
Niestacjonarne (zaoczne)