Uniwersytet Łódzki

Wydział Filozoficzno-Historyczny

WYDZIAŁ FILOZOFICZNO-HISTORYCZNY

90-219 Łódź, ul. Kamińskiego 27a

tel.:(42) 635 43 31, 635 40 17,

fax:(42) 635 43 31

e-mail:filhist@uni.lodz.pl

www.wydzfilhist.uni.lodz.pl

WYDZIAŁ FILOZOFICZNO-HISTORYCZNY to grupa wyjątkowych, istotnie humanistycznych kierunków. Niedaleko siebie położone instytuty, bliskość serca uczelni i Biblioteki Uniwersyteckiej to niemal symbol współpracy, interdyscyplinarnych badań, nowoczesności w podejściu do nauki i otaczającej nas rzeczywistości. Dumą Wydziału jest jeden z najżywszych na Uniwersytecie ruchów studenckich, uosabiany przez siedem kół naukowych, działających w każdej części wydziału. Wydziałowi nauczyciele akademiccy łączą działalność dydaktyczną z ożywioną pracą naukową. Z publikacjami pracowników Wydziału można zapoznać się na stronie wydawnictwa UŁ oraz poszczególnych Instytutów i Katedry.

Wydział zajmuje dwa nowoczesne, znakomicie wyposażone budynki w  bardzo atrakcyjnej części miasta wchodzącej w obszar Nowego Centrum Łodzi, stanowiącym największą tego typu inwestycję w Europie Środkowej. W pobliżu Instytutu znajduje się wiele ważnych ośrodków akademickiego życia: Rektorat UŁ, biblioteki (w tym Biblioteka UŁ), osiedle studenckie, a także ważne dla miasta filharmonia, opera, muzea, centra naukowe i konferencyjne. Wydział jest doskonale skomunikowany z pozostałymi dzielnicami miasta. Dodatkowym atutem jest bliskie sąsiedztwo dworca Łódź-Fabryczna, co z pewnością stanowi duże ułatwienie dla studentów dojeżdżających, a także bliskość ul. Piotrkowskiej, kulturalnego i rozrywkowego zwornika Łodzi.

Historycy, religioznawcy i wojskoznawcy spotykają się w rozbudowanym ponad dziesięć lat temu budynku Instytutu Historii przy ul. A. Kamińskiego 27a, w którym znajduje się również dziekanat. Archeologowie, etnologowie, filozofowie i historycy sztuki zajmują zabytkowy, modernistyczny, świeżo wyremontowany budynek dawnego Rektoratu UŁ przy ul. G. Narutowicza 65.

W każdej z części Wydziału działają studenckie koła naukowe, pomagające studentom organizować się i spotykać wokół wspólnego działania i rozwoju intelektualnego. Wydział dysponuje dwiema własnymi bibliotekami specjalistycznymi – Biblioteką Instytutu Historii oraz Biblioteką Humanistyczną (łączącą zbiory archeologiczne, etnologiczne i antropologiczne, filozoficzne oraz z zakresu historii sztuki).

Studia podyplomowe

Wydział Filozoficzno-Historyczny oferuje studia podyplomowe w zakresie etnologii (prowadzone przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ), filozofii i etyki (prowadzone przez Instytut Filozofii UŁ), historii, wiedzy o społeczeństwie i archiwistyki (prowadzone przez Instytut Historii UŁ), oraz rzeczoznawstwa uzbrojenia (prowadzone przez Instytut Archeologii UŁ). Programy studiów łączą najlepsze doświadczenia dydaktyki i jej nowoczesne formy interaktywne. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez pracowników Wydziału, filozofów oraz historyków, posiadających najwyższe kwalifikacje merytoryczne.

Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją (2 semestry, 235 godzin)

– przeznaczone dla osób zainteresowanych pracą w archiwach i instytucjach, w których jest wytwarzana i gromadzona dokumentacja (np. instytucje administracji publicznej różnego szczebla, instytucje kultury, firmy prywatne).

– dostarczają wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie postępowania z dokumentacją na wszystkich etapach, od momentu jej wytworzenia aż do przekazania do archiwum zakładowego. Zajęcia odbywają się w trybie studiów zaocznych, tj. w soboty i niedziele, 5-6 razy w semestrze. Studia obejmują nie tylko zajęcia merytoryczne, ale również praktyki archiwalne w instytucjach wytwarzających dokumentację.

Badania etnograficzne w projektowaniu i biznesie (2 semestry, 260 godz.)

– przeznaczone głównie dla: osób dążących do umocnienia pozycji rynkowej swoich przedsiębiorstw i pracowni (przedstawicieli małych i dużych firm projektujących i oferujących swoje usługi i przedmioty), specjalistów odpowiedzialnych za badania marketingowe i rozwój strategii rynkowych, projektantów i artystów uczestniczących w procesie projektowania, absolwentów kierunków społecznych, humanistycznych i artystycznych, chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w zakresu metod i technik etnograficznych w kontekście badań rynku i projektowania user-friendly.

– studia dostarczają nie tylko obszernej wiedzy w zakresie metod i technik badań etnograficznych (wywiadu, obserwacji, etnografii sensorycznej i performatywnej, netnografii, badań fokusowych itp.), user experience, antropologii projektowania, ale także pozwalają podczas warsztatów z praktykami stosować narzędzia badawcze.

– studia pozwalają lepiej zrozumieć motywacje konsumentów – użytkowników przedmiotów, przestrzeni oraz usług – poprzez umiejętność badania ich potrzeb, przyzwyczajeń, wyznawanych wartości, kulturowych i społecznych czynników, które wpływają na decyzje, doświadczanie, użytkowanie. Program wpisuje się w ramy koncepcyjne antropologii projektowania (design anthropology) i kładzie nacisk na etnograficzne metody i techniki badawcze.

– więcej informacji: http://www.etnologia.uni.lodz.pl/studia-podyplomowe/

Etyka i Filozofia w Szkole (3 semestry, 350 godzin)

– przeznaczone głównie dla nauczycieli, chcących poszerzyć wiedzę z etyki i filozofii i wykorzystać zdobyte umiejętności w nauczaniu filozofii oraz etyki na wszystkich poziomach szkolnych. Planowany jest również moduł dla osób innych profesji.
– studia zapewniają: obszerną wiedzę z historii filozofii, filozofii współczesnej i etyki; kursy z praktycznego wykorzystania filozofii (sztuka prowadzenia sporów, dociekania filozoficzne, poradnictwo filozoficzne); warsztaty psychologiczne.

– Termin zgłoszeń: W każdym roku do 10 października

– Więcej informacji: www.filozof.uni.lodz.pl; kaczmarek@filozof.uni.lodz.pl; sekretariat IF UŁ (42) 635-61-35

Przygotowanie nauczycielskie do prowadzenia zajęć z filozofii i etyki (3 semestry, 375 godzin + 240 godzin praktyk)

– przeznaczone głównie dla absolwentów studiów filozoficznych, dają możliwość zdobycia przewidzianych wymaganiami MNiSW teoretycznych i praktycznych kwalifikacji pedagogicznych przygotowujących do prowadzenia zajęć z dwóch przedmiotów szkolnych: etyki i filozofii. Uprawniają do nauczania tytułowych przedmiotów na wszystkich poziomach edukacji szkolnej (absolwenci studiów II o, magisterskich) bądź w szkołach podstawowych i gimnazjalnych (absolwenci studiów Io, licencjackich)

– dają prawo prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w szkole i innych placówkach oświatowych, a także do podjęcia pracy w charakterze wychowawcy kolonijnego.
Więcej informacji: www.filozof.uni.lodz.pl; sekretariat IF UŁ (42) 635-61-35

Rzeczoznawstwo uzbrojenia

– przeznaczone dla osób, które chcą w przyszłości pracować w charakterze biegłych sądowych lub, po spełnieniu odpowiednich warunków, jako rzeczoznawcy uzbrojenia. Ponadto kurs jest skierowany do pracowników służb mundurowych (Policji, Straży Granicznej itp.), placówek muzealnych i kulturowych oraz osób wywodzących się ze środowisk rekonstrukcji historycznej i kolekcjonerskich. Na studia może się zapisać osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów wyższych przynajmniej na poziomie licencjatu. W programie studiów przewiduje się zajęcia praktyczne w wybranej placówce muzealnej oraz pracowni konserwacji zabytków Instytutu Archeologii UŁ celem zapoznania słuchaczy z materiałem bronioznawczym.
– Więcej informacji: www.archeologia.uni.lodz.pl; sekretariat IA UŁ (42) 665-54-11

Studia Podyplomowe Nauczania Historii (3 semestry, 430 godzin)

Studia Podyplomowe Nauczania Wiedzy o Społeczeństwie (3 semestry, 400 godzin)

– przeznaczone dla nauczycieli, absolwentów studiów wyższych (II o, magisterskich) w zakresie przygotowania do nauczania kolejnego przedmiotu, w tym przypadku historii lub wiedzy o społeczeństwie. Zajęcia odbywają się w trybie studiów zaocznych, tj. w soboty i niedziele, 5-6 razy w semestrze.

– studia te są propozycją przede wszystkim dla osób, które pragną doskonalić się zawodowo, odnawiać swoją wiedzę z danej dziedziny lub dążą do przekwalifikowania i pozyskania nowych umiejętności, które zwiększą ich atrakcyjność na rynku pracy. Słuchacze studiów podyplomowych, obok zajęć merytorycznych, są zobowiązani do odbycia praktyk pedagogicznych w szkołach podstawowych i średnich.

Więcej informacji: http://www.historia.uni.lodz.pl/; sekretariat IH UŁ (42) 635-61-84

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Stacjonarne
Niestacjonarne (zaoczne)

Studia II stopnia (magisterskie 2-letnie)

Stacjonarne