Uniwersytet Łódzki
PRODUKCJA TEATRALNA I ORGANIZACJA WIDOWISK:

PRODUKCJA TEATRALNA I ORGANIZACJA WIDOWISK

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

30 (min. 20)

filologiczne

Opis studiów

Pierwsze studia na polskich uczelniach wyższych o profilu praktycznym poświęcone przygotowaniu do zawodu producenta teatralnego, organizatora widowisk i wydarzeń o charakterze artystycznym i społecznym. Program kształcenia realizowany jest w ścisłej współpracy z instytucjami kultury i kładzie silny nacisk na rozwój indywidualnych zdolności oraz zainteresowań studentów. Z tego względu znaczna część zajęć ma charakter warsztatowy i ukierunkowana jest na wykształcenie u studenta/ki umiejętności planowania, organizowania i tworzenia widowisk, przygotowywania budżetu produkcji, oceny usług w sektorze kultury etc. Podstawę dla wykształcenia tych umiejętności praktycznych stanowi wiedza z zakresu nauk o sztuce, nauk o kulturze i religii oraz nauk o zarządzaniu i jakości.

Studenci odbywają praktyki zawodowe m.in. w  teatrach, stowarzyszeniach, fundacjach i agencjach artystycznych, a także organizują własne wydarzenia, mając możliwość zdobywania praktycznych doświadczeń.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku PRODUKCJA TEATRALNA I ORGANIZACJA WIDOWISK posiada umiejętność analizowania zjawisk związanych z teatrem i widowiskami, festiwalami we wszystkich obszarach, w skali globalnej, narodowej, regionalnej i lokalnej oraz wiedzę potrzebną przy planowaniu, finansowaniu i zarządzaniu produkcją teatralną i organizacją różnego rodzaju wydarzeń artystycznych. Postrzega zjawiska związane z teatrem i widowiskami w perspektywie kulturoznawczej oraz zna zasady ekonomiczne i prawne leżące u podstaw organizacji i zarządzania współczesnymi instytucjami kultury.

Studia licencjackie na kierunku produkcja teatralna i organizacja widowisk przygotowują do pełnienia  w sposób profesjonalny obowiązków związanych z produkcją teatralną i organizacją widowisk. Wiedza i doświadczenie praktyczne zdobyte w trakcie studiów przygotowują absolwenta do pracy w teatrach, instytucjach kultury i stowarzyszeniach związanych z organizacją widowisk i koncertów, w działach kultury urzędów administracji różnego szczebla, agencjach artystycznych. Absolwent jest również przygotowany do podjęcia kształcenia  na studiach II stopnia (magisterskich).

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
język polski (albo rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
język obcy nowożytny
3
maksymalnie dwa
(niewymagane)
historia, historia sztuki, WOS, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, wiedza o tańcu, filozofia
Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze
Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,545 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
133,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,511,25

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
filolog@uni.lodz.pl
tel.: +48 42 665 51 06,
fax: +48 42 665 52 54