Uniwersytet Łódzki
LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ:

LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

50 (min. 20)

filologiczne

Opis studiów

Studia na kierunku LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ pozwalają uzyskać wiedzę na temat przyczyn powstawania wad wymowy i sposobów ich usuwania oraz umiejętności diagnozowania i prowadzenia terapii zaburzeń mowy. Studia przygotowują również do pracy z osobami z zaburzeniami słuchu. Specjalność dodatkowa (audiologia) poszerza wiedzę w zakresie usprawniania mowy osób ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami słuchu oraz z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów pierwszego stopnia LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ jest wyposażony w wiedzę i umiejętności umożliwiające mu diagnozowanie i prowadzenie terapii zaburzeń mowy i słuchu w placówkach służby zdrowia typu ambulatoryjnego, domach pomocy społecznej. Może również, jako specjalista z zakresu emisji głosu i techniki mówienia, być zatrudniony w placówkach kulturalno-oświatowych i mediach. Absolwent potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik informacyjnych ze specjalistami m.in. z dziedziny psychologii, pedagogiki, ortodoncji, psychiatrii, neurologii. Jest przygotowany do prowadzenia badań w zakresie biologicznych, psychologicznych i lingwistycznych uwarunkowań zachowań językowych, patologii mowy i słuchu, terapii i rehabilitacji oraz do podjęcia studiów II stopnia. Kształcenie pedagogiczne w ramach kierunku studiów przygotowuje absolwenta do pełnienia funkcji wychowawczych i opiekuńczych, wspierania rozwoju uczniów i zaspokajania ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych. Zgodnie z zobowiązującym standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Rozporządzenie MNiSW z dn. 25 lipca 2019 r) mimo zdobytego podczas studiów I stopnia wymaganego przygotowania pedagogicznego absolwenci studiów logopedia z audiologią nie posiadają pełnych kwalifikacji do podjęcia pracy w charakterze logopedy w placówkach oświatowych (np. przedszkola, szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne). Uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela logopedy można uzyskać dopiero po ukończeniu logopedycznych studiów II stopnia

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
język polski
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
język obcy nowożytny
3
maksymalnie dwa
(niewymagane)
biologia, fizyka, matematyka
Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze
Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,545 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
133,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,511,25

Ogólne uwagi dotyczące zasad rekrutacji

Rekrutacja na kierunek składa się z dwóch etapów. Pierwszym etapem jest egzamin wstępny, podczas którego ocenie są poddawane predyspozycje kandydata do wykonywania zawodu. W jego toku sprawdza się motorykę narządów artykulacyjnych, precyzję ruchów artykulacyjnych, wydolność głosową, tempo i płynność mówienia, słuch fizyczny (badanie orientacyjne) oraz fonematyczny. Do oceny motoryki narządów artykulacyjnych (języka, warg, podniebienia miękkiego, żuchwy), słuchu fizycznego i fonematycznego służą próby wskazane przez członków komisji egzaminacyjnej, ocena swobodnej wypowiedzi kandydata, a także przeczytanie fragmentu tekstu. Negatywny wynik egzaminu wstępnego uniemożliwia przyjęcie na studia. W tym przypadku nie będą przeliczane na punkty wyniki ze świadectwa maturalnego. W drugim etapie rekrutacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego.

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
filolog@uni.lodz.pl
tel.: +48 42 665 51 06,
fax: +48 42 665 52 54