Uniwersytet Łódzki
INFORMACJA W ŚRODOWISKU CYFROWYM:

INFORMACJA W ŚRODOWISKU CYFROWYM

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

40 (min. 20)

filologiczne

Opis studiów

Kierunek INFORMACJA W ŚRODOWISKU CYFROWYM powstał jako odpowiedź na zapotrzebowanie ze strony pracodawców na specjalistów w zakresie publikowania sieciowego, obsługi instytucji i firm z sektora informacyjnego prowadzących działalność wirtualną (internetowe księgarnie, wydawnictwa, biblioteki cyfrowe, repozytoria), a także na pracowników kompetentnych w zakresie tworzenia baz danych i zarządzania treścią elektroniczną. Studia na kierunku INFORMACJA W ŚRODOWISKU CYFROWYM kształcą oraz rozwijają umiejętności badawcze i profesjonalne niezwykle przydatne w społeczeństwie informacyjnym, w którym korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych stało się zjawiskiem powszechnym.

Specjalności

Zarządzanie informacją – dla osób preferujących w przyszłości pracę związaną z zarządzaniem procesami informacyjnymi w różnego typu instytucjach (publicznych i prywatnych).

Wirtualne instytucje książki – dla studentów preferujących w przyszłości pracę w instytucjach związanych z książką i jej obiegiem w systemach wirtualnych.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Absolwenci kierunku INFORMACJA W ŚRODOWISKU CYFROWYM są przygotowani  do rozpoczęcia kariery zawodowej w różnych typach instytucji i organizacji funkcjonujących, w mniejszym lub większym stopniu, w środowisku cyfrowym lub z wykorzystaniem elektronicznych form i źródeł informacji. 

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
język polski
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
język obcy
3
maksymalnie dwa
(niewymagane)
drugi język obcy, historia, WOS, informatyka, matematyka
Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze
Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,545 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
133,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,511,25

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
filolog@uni.lodz.pl
tel.: +48 42 665 51 06,
fax: +48 42 665 52 54