Uniwersytet Łódzki
FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA:

FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA

Studia II stopnia (magisterskie 2-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

20 (min. 15)

filologiczne

Opis studiów

Na studiach drugiego stopnia (magisterskich) kierunku FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA odbywa się intensywna nauka praktyczna języków kierunkowych. Studia te związane są ponadto z poszerzaniem i uszczegółowieniem wiedzy z zakresu literatury, historii i kultury krajów słowiańskich. Na większości zajęć, poza ściśle praktycznymi, studenci zdobywają wiadomości, umiejętności i kompetencje umożliwiające wyrażanie obserwacji, analiz oraz przedstawiania wniosków, a także prezentowania treści w pracach magisterskich. Absolwenci wykazujący zainteresowania i predyspozycje do pracy naukowej w dziedzinie slawistyki mogą kontynuować kształcenie na studiach doktoranckich – a następnie znajdować zatrudnienie w instytucjach naukowych, ośrodkach badawczych, biurach tłumaczy, archiwach, centrach kultury, placówkach dyplomatycznych.

Specjalności

Specjalizacja translatoryczna:

Studenci rozwijają znajomość dwóch języków południowosłowiańskich (języka A na poziomie co najmniej C1, języka B na poziomie uzależnionym od poziomu wyjściowego); zdobywają pogłębioną wiedzę o literaturze, kulturze i historii obszaru słowiańskiego; poszerzają wiedzę z zakresu wybranej specjalizacji magisterskiej; kształcą szerokie i zróżnicowane praktyczne kompetencje translatorskie, jak również poznają teoretyczne aspekty przekładoznawstwa. Mogą podjąć pracę w placówkach kulturalnych i naukowych oraz podmiotach gospodarczych, gdzie niezbędne są kwalifikacje filologiczne z zakresu odpowiednich języków, w tym specjalistyczne umiejętności tłumaczeniowe.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Absolwent FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ II stopnia posiada wysokie kompetencje językowe, gruntowną wiedzę językoznawczą, literaturoznawczą i translatorską oraz znajomość kultur poszczególnych krajów słowiańskich. Po ukończeniu studiów II stopnia może podjąć studia III stopnia (studia doktoranckie). Jego wiedza pozwala na rozumienie procesów komunikacji międzykulturowej, wieloetnicznej i wieloreligijnej w poszczególnych krajach słowiańskich. Absolwenci mają kompetencje translatoryczne, mogą podejmować pracę w instytucjach kultury, środkach masowego przekazu, sektorze urzędniczym, a także handlu międzynarodowym – wszędzie tam, gdzie wymagana jest znajomość regionu i języków słowiańskich

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia/drugiego stopnia/jednolitych magisterskich. Od kandydatów wymagana jest znajomość jednego z języków południowosłowiańskich na poziomie co najmniej B2. O kolejności przyjęć decyduje ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia/drugiego stopnia/jednolitych magisterskich.

Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata:

Kandydaci powinni posiadać następujące kompetencje: podstawową wiedzę z zakresu dyscypliny naukowej odpowiadającej wybranej specjalizacji magisterskiej, podstawową orientację w życiu kulturalnym Słowian oraz podstawową wiedzę o strukturze języków słowiańskich.

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
filolog@uni.lodz.pl
tel.: +48 42 665 51 06,
fax: +48 42 665 52 54