Uniwersytet Łódzki
FILOLOGIA ROMAŃSKA:

FILOLOGIA ROMAŃSKA

Studia II stopnia (magisterskie 2-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

30 (min. 15)

filologiczne

Opis studiów

Studia II stopnia na kierunku FILOLOGIA ROMAŃSKA są przeznaczone dla osób, które uzyskały dyplom licencjata lub magistra. Trwają 4 semestry i prowadzone są w trybie dziennym. Zakończone są egzaminem magisterskim i obroną pracy magisterskiej pisanej w języku francuskim, hiszpańskim lub włoskim. Przyszli romaniści odbywający przedmiotowe studia magisterskie nabywają wysokich kwalifikacji niezbędnych do pracy w zawodzie m.in. nauczyciela (pod warunkiem ukończenia specjalności nauczycielskiej), tłumacza czy konsultanta językowego tj. opartych nie tylko na biegłej znajomości wyżej wymienionych języków romańskich, ale i historii, kultury i cywilizacji francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego obszaru językowego. 

Studenci kierunku mogą wyjeżdżać za granicę w ramach programu Erasmus+. Stypendia te trwają jeden lub dwa semestry i są bardzo dobrą okazją do pogłębienia wiedzy językowej i kulturowej zdobytej w ramach studiów w kraju. 

Specjalności

Specjalność oferuje możliwość poszerzenia wiedzy ogólnej w zakresie drugiego języka romańskiego (w ramach zajęć z praktycznej nauki języka, gramatyki oraz literatury i kultury). Oprócz tego studenci zapoznają się z włosko-polską (hiszpańsko-polską) terminologią translatoryczną i językiem specjalistycznym. 

Specjalność przygotowuje do zawodu tłumacza w języku francuskim. Obejmuje następujące przedmioty teoretyczne i specjalizacyjne: teoria przekładu, przekład specjalistyczny z elementami terminologii medycznej, ekonomicznej, finansowej, przekład w relacjach biznesowych. Dodatkowo daje możliwość nauki języka hiszpańskiego lub włoskiego od zera do poziomu B1. .

Specjalność oferuje możliwość poszerzenia wiedzy ogólnej w zakresie drugiego języka obcego (angielskiego). Oprócz tego studenci zapoznają się z terminologią translatoryczną, językiem specjalistycznym, uczestniczą też w zajęciach związanych z pisemnymi i ustnymi tłumaczeniami dokumentów użytkowych, literackich czy prasowych.  

Specjalność można również wybrać jako dodatkową obok jednej z trzech wyżej opisanych specjalności kierunkowych. Po jej ukończeniu absolwent uzyskuje uprawnienia zawodowe pozwalające na nauczanie języka francuskiego na każdym etapie edukacyjnym. W ramach specjalności studenci poznają zagadnienia z pedagogiki, psychologii, dydaktyki ogólnej i dydaktyki języka francuskiego. Praktyki psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne są praktycznym uzupełnieniem zajęć teoretycznych.  

SPECJALIZACJE KIERUNKOWE (do wyboru): LITERATUROZNAWSTWO; JĘZYKOZNAWSTWO; GLOTTODYDAKTYKA.

Specjalizacje kierunkowe obejmują przedmioty rozwijające wiedzę w danej dyscyplinie. Obejmują zajęcia z zakresu metodologii badawczej i specjalizacyjne, wykłady monograficzne oraz dodatkowe wybrane dowolnie przez studenta z oferty UŁ zajęcia do wyboru. 

Ważnym elementem składowym tego podstawowego bloku przedmiotów kierunkowych jest seminarium magisterskie. 

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów II stopnia na kierunku FILOLOGIA ROMAŃSKA jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą języka kierunkowego (francuskiego) i drugiego języka romańskiego lub innego obcego (angielskiego). Jest znawcą kultury i cywilizacji francuskiego oraz włoskiego, hiszpańskiego lub angielskiego obszaru językowego. Nabyte umiejętności umożliwiają mu pracę w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej), szkołach językowych, wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultur, zwłaszcza w zakresie szeroko pojętych tłumaczeń. Absolwent może podjąć studia doktoranckie a także być zatrudniony w wyższej uczelni w charakterze nauczyciela akademickiego. 

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. W przypadku absolwentów innych kierunków i specjalności niż filologia romańska (francuska), wymagane jest udokumentowanie znajomości języka francuskiego na poziomie B2 – odpowiednim certyfikatem lub suplementem do dyplomu albo w rozmowie kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencje językowe kandydata. 

W przypadku ubiegania się o przyjęcie na specjalizację z językiem włoskim lub hiszpańskim lub angielskim wymagana jest znajomość języka hiszpańskiego lub włoskiego na poziomie B1, a angielskiego na poziomie minimum B2. 

Konkurs dyplomów. 

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
filolog@uni.lodz.pl
tel.: +48 42 665 51 06,
fax: +48 42 665 52 54