Uniwersytet Łódzki
FILOLOGIA KLASYCZNA Z KULTURĄ ŚRÓDZIEMNOMORSKĄ:

FILOLOGIA KLASYCZNA Z KULTURĄ ŚRÓDZIEMNOMORSKĄ

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

25 (min. 15)

filologiczne

Opis studiów

Studia na specjalności FILOLOGIA KLASYCZNA Z KULTURĄ ŚRÓDZIEMNOMORSKĄ pozwalają uzyskać wiedzę w zakresie języków, literatury i kultury starożytnej Grecji i Rzymu. Oprócz nauki języka łacińskiego i starożytnej greki oferują też naukę języka nowożytnego z obszaru śródziemnomorskiego (w r. 2019/2020 będzie to język włoski). Obok zagadnień czysto językowych i literackich student zapoznaje się z wszystkimi aspektami historii, kultury, sztuki oraz zagadnieniami polityczno-socjologicznymi związanymi z obszarem i zakresem oddziaływań antyku grecko-rzymskiego. Studia te kształcą specjalistów odznaczających się wysokim poziomem wykształcenia ogólnohumanistycznego, posiadających nie tylko wiedzę z zakresu filologii, ale również znajomość europejskich procesów cywilizacyjnych i kulturowych. Mogą być też one cennym uzupełnieniem wykształcenia zdobytego na innych kierunkach humanistycznych.

Specjalności

Specjalizacja klasyczna – specjalizacja ta umożliwia zdobycie gruntownej wiedzy w zakresie obu języków klasycznych: łaciny i greki oraz zyskanie podstaw nowożytnego języka z obszaru śródziemnomorskiego (w r. 2020/2021 będzie to j. włoski).

Specjalizacja śródziemnomorska – w ramach tej specjalizacji student wybiera, obok języka łacińskiego, dalszą naukę nowożytnego języka z obszaru śródziemnomorskiego (w r. 2020/2021 będzie to j. włoski).

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Ukończenie studiów I stopnia na specjalności FILOLOGIA KLASYCZNA Z KULTURĄ ŚRÓDZIEMNOMORSKĄ umożliwia kontynuację nauki na studiach II stopnia zarówno w zakresie filologii klasycznej, jak i innych kierunków humanistycznych. Absolwent, w zależności od wybranej specjalizacji, posiada podstawową znajomość języków klasycznych i języka włoskiego oraz wiedzę o literaturze, kulturze i historii obszaru językowego starożytnej Grecji i Rzymu. Wyposażony jest w podstawowe umiejętności filologiczne w zakresie analizy i interpretacji dzieła literackiego. Posiada dobre wykształcenie humanistyczne, co pozwala na podjęcie pracy w rozmaitych instytucjach i na różnorodnych stanowiskach, stosownie do oczekiwań przyszłego pracodawcy. Po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji praktycznych możliwe jest zatrudnienie w wydawnictwach, bibliotekach, muzeach, archiwach, środkach masowego przekazu, instytucjach kultury oraz instytucjach oświatowych.

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
język polski *
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
język obcy **
3
maksymalnie dwa
(niewymagane)
język łaciński i kultura antyczna, drugi język obcy, historia, WOS, historia sztuki, filozofia, geografia, matematyka
Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze
Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,545 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
133,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,511,25

Ogólne uwagi dotyczące zasad rekrutacji

* dla kandydatów z maturą zagraniczną język obcy
** dla kandydatów z maturą zagraniczną oraz kandydatów ze starą maturą jeden z przedmiotów z kategorii 3

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
filolog@uni.lodz.pl
tel.: +48 42 665 51 06,
fax: +48 42 665 52 54