Uniwersytet Łódzki
FILOLOGIA HISZPAŃSKA Z AMERYKANISTYKĄ FILOLOGICZNĄ:

FILOLOGIA HISZPAŃSKA Z AMERYKANISTYKĄ FILOLOGICZNĄ

Studia II stopnia (magisterskie 2-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

20 (min. 15)

filologiczne

Opis studiów

Studia na kierunku FILOLOGIA HISZPAŃSKA Z AMERYKANISTYKĄ FILOLOGICZNĄ przewidują intensywne kształcenie z zakresu dwóch języków – hiszpańskiego i angielskiego, uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa hiszpańskiego i hispanoamerykańskiego, a także pogłębienie wiadomości i praktycznych umiejętności z traduktologii oraz dydaktyki języka hiszpańskiego. Program studiów przewiduje również dodatkową specjalność Amerykanistyka filologiczna związana z językiem angielskim i hiszpańskim w USA oraz specjalistyczne kształcenie metodyczne z zakresu nauczania języka hiszpańskiego w ramach fakultatywnego bloku pedagogicznego.

Specjalności

JĘZYKOZNAWCZO-TRADUKTOLOGICZNA:

Celem specjalizacji jest pogłębienie wiadomości i doskonalenie umiejętności z zakresu dyscyplin językoznawczych tj. gramatyka, leksykologia, stylistyka języka hiszpańskiego. Wiedza i umiejętności nabyte poprzez seminaria i zajęcia specjalizacyjne i wykłady monograficzne mają pomóc w napisaniu pracy magisterskiej z zakresu językoznawstwa hiszpańskiego, porównawczego, językoznawczych podstaw nauczania języka hiszpańskiego i związków języka z praktyką tłumaczeniową. W nabyciu ww. wiedzy i umiejętności mają pomóc przedmioty związane z językiem hiszpańskim w Ameryce i językiem angielskim i mediami w USA.

LITERATUROZNAWCZO-KULTUROZNAWCZA:

Celem specjalizacji jest pogłębienie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu literatury, kultury i historii Hiszpanii oraz Ameryki Łacińskiej. Student doskonali umiejętności krytycznej analizy życia literackiego i kulturowego krajów hiszpańskojęzycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk zachodzących we współczesności. Student doskonali umiejętności rozumienia i wykorzystywania tekstów krytycznych w oparciu o wiedzę z historii literatury i szeroko pojętej kultury. Wiedza nabyta w ramach tej specjalizacji prowadzi do napisania pracy magisterskiej z zakresu literaturoznawstwa lub kulturoznawstwa hiszpańskiego i hispanoamerykańskiego.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Absolwent:

Absolwent hispanistyki, zarówno po ukończonej specjalizacji literaturoznawczej, jak i językoznawczej,  będzie ponadto dysponował umiejętnościami kluczowymi, których reforma edukacji oczekuje od uczniów w systemie szkolnym, m.in.:

Po uzyskaniu tytułu magistra absolwent jest przygotowany do podjęcia nauki na studiach doktoranckich.

 

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) i studiów magisterskich. W przypadku absolwentów innych kierunków/specjalności niż filologia hiszpańska wymagany certyfikat znajomości języka hiszpańskiego na poziomie co najmniej B2. Kandydaci nieposiadający certyfikatu muszą pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną sprawdzającą ich kompetencje językowe. W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów o przyjęciu decyduje konkurs dyplomów; dla absolwentów filologii hiszpańskiej ocena z dyplomu x1.5, dla pozostałych absolwentów – ocena z dyplomu x 1.

Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata:

Znajomość języka hiszpańskiego na poziomie co najmniej B2; zaawansowana znajomość języka angielskiego i polskiego; podstawowa wiedza z zakresu dyscypliny naukowej odpowiadającej wybranej specjalizacji magisterskiej (na poziomie licencjata filologii hiszpańskiej), podstawowa orientacja w hiszpańskim życiu kulturalnym oraz podstawowa wiedza o strukturze języka hiszpańskiego.

Studenci są zobowiązani do wyboru jednej z dwóch naukowych specjalizacji: językoznawczej lub literaturoznawczej.

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
filolog@uni.lodz.pl
tel.: +48 42 665 51 06,
fax: +48 42 665 52 54