Uniwersytet Łódzki
FILOLOGIA GERMAŃSKA:

FILOLOGIA GERMAŃSKA

Studia II stopnia (magisterskie 2-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

30 (min. 15)

humanistyczne

Opis studiów

Zasadnicze cele kształcenia:

Specjalności

Po 2. semestrze studenci FILOLOGII GERMAŃSKIEJ II stopnia mogą wybrać następujące specjalności:

FILOLOGIA GERMAŃSKA Z DRUGIM JĘZYKIEM OBCYM (angielski, francuski, włoski, hiszpański)

LINGWISTYKA DLA BIZNESU

TŁUMACZENIA I PRZEKŁAD

NAUCZYCIELSKA

Od 1. semestru studenci wybierają jedną z 2 specjalizacji magisterskich: lingwistyczną lub literaturoznawczo-kulturoznawczą.

Specjalizacja lingwistyczna:

 

Specjalizacja literaturoznawczo-kulturoznawcza:

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Po FILOLOGII GERMAŃSKIEJ II stopnia absolwent może znaleźć zatrudnienie jako:

Absolwent  specjalności z drugim językiem obcym (hiszpański, włoski, francuski, angielski) posiada dodatkowe kompetencje:

Zasady przyjęć

Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata:

Znajomość języka niemieckiego na poziomie min. B2 / C1; podstawowa wiedza z zakresu dyscypliny naukowej odpowiadającej wybranej specjalizacji magisterskiej (na poziomie licencjata filologii germańskiej), podstawowa orientacja w niemieckim życiu kulturalnym, podstawowa wiedza o strukturze języka niemieckiego. Dla kandydatów, którzy chcą kontynuować kształcenie metodyczne, posiadane kwalifikacje uprawniające do nauczania języka niemieckiego lub innego języka obcego w szkole podstawowej. Dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie na FILOLOGIĘ GERMAŃSKĄ z drugim językiem obcym, poświadczona znajomość tego języka na poziomie min. B1, w przypadku języka angielskiego min. B2+.

Dla absolwentów wszystkich kierunków studiów: Rekrutacja na podstawie posiadanego tytułu licencjata, magistra, magistra inżyniera, inżyniera. W przypadku absolwentów innych kierunków niż FILOLOGIA GERMAŃSKA wymagany certyfikat o znajomości języka niemieckiego na poziomie C1. Kandydaci nieposiadający certyfikatu zobowiązani są do przystąpienia i zdania egzaminu pisemnego z języka niemieckiego na tym poziomie.

W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów o przyjęciu decyduje konkurs dyplomów.

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
filolog@uni.lodz.pl
tel.: +48 42 665 51 06,
fax: +48 42 665 52 54