Uniwersytet Łódzki
CHEMIA MATERIAŁÓW I NANOTECHNOLOGIA:

CHEMIA MATERIAŁÓW I NANOTECHNOLOGIA

Studia I stopnia (inżynierskie 3,5-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

45 (min. 15)

przyrodnicze

Opis studiów

Studia na kierunku CHEMIA MATERIAŁÓW I NANOTECHNOLOGIA przeznaczone są dla studentów, którzy pragną zdobyć wszechstronną wiedzę w zakresie chemii materiałów oraz nanotechnologii czyli nowej dziedziny nauki obejmującej wytwarzanie i badania struktur o rozmiarach na poziomie pojedynczych atomów, cząsteczek i klastrów. Studenci zdobywają wiedzę w zakresie podstawowych działów chemii – chemii ogólnej i nieorganicznej, organicznej, fizycznej oraz technologii chemicznej uzupełnionej o wiedzę z zakresu chemii materiałów, nanotechnologii, inżynierii materiałowej, technik pomiarowych oraz metod badań nanomateriałów. Studenci zapoznają się z metodami i procedurami badawczymi współcześnie stosowanymi w chemii materiałów i nanotechnologii. Realizacja tych przedmiotów odbywa się na specjalistycznych wykładach, seminariach i laboratoriach, których bazą jest blok przedmiotów podstawowych a uzupełnieniem przedmioty humanistyczne i lektoraty. Wiedza teoretyczna wspierana jest w trakcie studiów zajęciami praktycznymi takimi jak wizyty w zakładach produkcyjnych i praktyki zawodowe. Studentom zapewniamy nowoczesne laboratoria wyposażone w specjalistyczną aparaturę pomiarową najnowszej generacji. Umożliwiamy także dostęp do literatury fachowej z interesujących ich dziedzin (abstraktowe i pełnotekstowe bazy danych, e-czasopisma, e-książki; światowe zasoby wiedzy w postaci elektronicznych czasopism, książek i baz danych; dostęp do e-źródeł).

W szczególności studenci w ramach studiów zdobywają wiedzę z zakresu syntezy i charakterystyki: nanomateriałów w tym nanocząstek metali stosowanych do leczenia ran oraz jako nośniki leków antynowotworowych; materiałów ceramicznych w tym nowoczesnych fotokatalizatorów do oczyszczania wody i powietrza; polimerów i ich kompozytów o właściwościach samoczyszczących i hydrofobowych; biomateriałów stosowanych do wytwarzania endoprotez; materiałów stosowanych w eksploatacji elementów urządzeń narażonych na działania tarcia.

Uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu chemii materiałów w połączeniu z wiedzą i umiejętnościami w zakresie nanotechnologii pozwolą skutecznie i efektywnie pełnić rolę osoby posiadającej kompetencje oraz przygotowanie praktyczne niezbędne w pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją innowacyjnych materiałów a także obsługi nowoczesnej aparatury badawczej w branży chemicznej i pokrewnych.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Głównym celem kształcenia na omawianym kierunku jest opanowanie przez studenta kluczowych zagadnień z zakresu chemii i chemii materiałów a także nanotechnologii. Pozwoli to na zdobycie umiejętności wytwarzania i badania szeregu ważnych grup materiałów, obsługi zaawansowanej aparatury badawczej, samodzielnego pozyskiwania i analizowania informacji oraz ich wykorzystania w pracy zawodowej, współpracy w grupie pozwalającej na rozwiązywanie realnych zadań w pracy laboratoryjnej, a także właściwe analizowanie problemów i szukanie rozwiązań w oparciu o zdobytą w czasie studiów wiedzę.

Student uzyska wiedzę i umiejętności z zakresu: projektowania i syntezy nanomateriałów oraz kształtowania ich właściwości na podstawie poznanych praw rządzących światem w skali nanometrowej; obsługi nowoczesnej aparatury badawczej; eksploracji i poszukiwania nowych obszarów zastosowań nanomateriałów i nanotechnologii; pracy zespołowej z uwzględnieniem korzyści i zagrożeń jakie niesie ze sobą praca z nanomateriałami w powiązaniu z zasadami BHP. W studentach kształtujemy także umiejętność krytycznego myślenia, wiązania faktów z różnych obszarów wiedzy i wyciągania wniosków z posiadanych danych.

Student w wyniku procesu kształcenia stanie się ekspertem a także partnerem i doradcą w obszarze chemii materiałów i nanotechnologii. Absolwent tego kierunku uzyska przewagę na rynku pracy, gdyż będzie posiadał wiedzę oraz przygotowanie merytoryczne i praktyczne do profesjonalnego podjęcia i realizowania działań zawodowych w przedsiębiorstwach wdrążających nowoczesne materiały z branży chemicznej, medycznej, elektronicznej, farmacji i innej; w firmach zajmujących się produkcją oraz dystrybucją chemikaliów i/lub nowoczesnej aparatury badawczej; w instytutach naukowo-badawczych; w parkach nanotechnologicznych oraz start-up’ach; w przemysłowych laboratoriach badawczo-rozwojowych. Absolwent ma także możliwość rozpoczęcia kariery naukowej w ramach doktoratu oraz staży w ośrodkach naukowych w kraju i za granicą.

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
chemia, fizyka, matematyka, biologia
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
język obcy
3
maksymalnie dwa
(niewymagane)
chemia, fizyka, matematyka, biologia, informatyka
Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze
Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,545 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
133,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,511,25

Ogólne uwagi dotyczące zasad rekrutacji

Wymagana znajomość języka angielskiego.

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

91-403 Łódź, ul. Tamka 12
dziekanat@chemia.uni.lodz.pl
tel.: (42) 635 57 44, (42) 635 57 43,