Uniwersytet Łódzki
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI:

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

60 (min. 35)

humanistyczne

Opis studiów

Kierunek PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI to odpowiedź na aktualne potrzeby i oczekiwania studentów. Wielu z nich interesuje się planowaniem kariery zawodowej, myśli o założeniu własnej firmy, śledzi innowacyjne i kreatywne rozwiązania w biznesie. Wybierając studia na tym kierunku, zostaniecie przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Jednocześnie zdobędziecie wiedzę, jak skutecznie zarządzać innowacjami i korzystać ze środków unijnych. Nauczycie się praktycznego analizowania i diagnozowania potencjału rozwojowego i innowacyjnego firmy. Dzięki współpracy z uczelniami ze Stanów Zjednoczonych, Włoch, Hiszpanii czy Niemiec będziecie zdobywać kontakty i umiejętności pracy w środowisku międzynarodowym.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Absolwent osiągnie następujące efekty kształcenia w zakresie:

Wiedzy

– Posiada podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, w szczególności w zakresie dyscypliny: nauki o zarządzaniu, oraz jej relacji do innych nauk,

– Posiada podstawową wiedzę o instytucjach otoczenia biznesu mających wpływ na zakładanie i innowacyjny rozwój  firmy

– Posiada wiedzę na temat zależności między poszczególnymi podsystemami zarządzania i ich związkiem z osobą przedsiębiorcy i kapitałem wiedzy organizacji,

– Zna rodzaje więzi społecznych w tworzącej się i rozwijającej się organizacji oraz czynniki je kształtujące,

– Posiada podstawową wiedzą o przedsiębiorcy jako podmiocie kształtującym relacje społeczne w organizacji i potrafiącym w oparciu o nie prowadzić działalność gospodarczą,

– Posiada wiedzę o metodach i narzędziach odpowiednich dla nauk o zarządzaniu pozwalających opisywać organizacje, ich struktury oraz procesy w nich i między nimi zachodzące,

– Posiada wiedzę o regułach i zasadach tworzenia i rozwoju organizacji,

– Posiada podstawową wiedzę o instrumentach wsparcia kreowania  i rozwoju organizacji,

– Posiada wiedzę o poglądach na temat organizacji przedsiębiorczej i innowacyjnej, ich struktur i ich historycznej ewolucji,

– Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego,

– Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu zarządzania.

– Ma świadomość uwarunkowań oraz przesłanek przedsiębiorczości,

– Posiada wiedzę zorientowaną na wykorzystanie metod i technik zarządzania rozwojem biznesu oraz innowacjami,

– Posiada podstawową wiedzę o polityce, instrumentach wsparcia i źródłach finansowania w zakresie uruchamiania i innowacyjnego rozwoju firmy.

Umiejętności

– Posiada umiejętność analizy i diagnozy zjawisk ekonomicznych oraz oszacowania ich wpływu na procesy założycielskie i rozwój organizacji,

– Wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną do szczegółowego opisu i praktycznego analizowania procesów i zjawisk gospodarczych w kontekście zarządzania rozwoju organizacją przedsiębiorczą i innowacyjną,

– Posiada umiejętność analizy przyczyn i przebiegu wybranych procesów i zjawisk gospodarczych w kontekście nauk o zarządzaniu,

– Potrafi zrozumieć procesy i zjawiska społeczne w zakresie zarządzania w ramach przedsiębiorczości i innowacyjności,

– Potrafi wykorzystać reguły prawne i zawodowe dla realizacji wybranych zadań biznesowych w obszarze przedsiębiorczości i innowacyjnego rozwoju firmy,

– Posiada umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w procesie tworzenia organizacji przedsiębiorczej i innowacyjnej,

– Posiada umiejętność adaptacji wybranych metod i technik do monitorowania szans i zagrożeń dla funkcjonowania organizacji przedsiębiorczej i innowacyjnej oraz wsparcia kreowania i innowacyjnego rozwoju firmy,

– Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk gospodarczych w zakresie tworzenia nowych przedsięwzięć oraz rozwoju organizacji.

– Posiada umiejętność prezentacji materiału w formie prac pisemnych, w tym raportów, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł.

– Posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł.

Ma umiejętności językowe w zakresie dyscypliny: nauki o zarządzaniu, zgodnie z wymaganiami właściwymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,

– Posiada umiejętność praktycznego analizowania i diagnozowania uwarunkowań przedsiębiorczości i innowacji,

– Posiada umiejętność praktycznego analizowania i diagnozowania potencjału rozwojowego i innowacyjnego firmy,

– Posiada umiejętność wykorzystania instrumentów wsparcia do uruchamiania i rozwoju innowacyjnego firmy.

Kompetencji personalnych i społecznych

Rozumie potrzebę permanentnej edukacji i podnoszenia własnych kwalifikacji w zakresie przedsiębiorczości i innowacji,

– Potrafi zrozumieć sposób realizacji ról przypisanych osobie przedsiębiorczej i innowacyjnej,

– Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie zadania,

– Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z tworzeniem i prowadzeniem własnej firmy i jej innowacyjnym rozwojem,

– Umie uczestniczyć w budowaniu organizacji: zna aspekty prawne, ekonomiczne oraz potrafi przewidzieć w podstawowym zakresie ich skutki,

– Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, jest otwarty na innowacje w zakresie przedsiębiorczości,

– Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i innowacyjny

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
język obcy nowożytny
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS
3
maksymalnie dwa
(niewymagane)
biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS
Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze
Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,545 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
133,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,511,25

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

90-237 Łódź, ul. Matejki 22/26
rekrutacjawz@uni.lodz.pl
tel.: (42) 635 50 51, 635 51 22,
fax: (42) 635 53 06