Uniwersytet Łódzki
ADMINISTRACJA:

ADMINISTRACJA

Studia II stopnia (magisterskie 2-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

120 (min. 40)

prawne i społeczne

Opis studiów

Celem kierunku jest wykształcenie nowoczesnej kadry specjalistów administracji i zarządzania publicznego. Kierunek pozwala na zdobycie wiedzy z zakresu prawa, finansów, socjologii i zarządzania.

Dzięki wszechstronnej formule studiów absolwent kierunku może z powodzeniem podjąć pracę w:

Specjalności

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów administracyjnych potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań w administracji, potrafi generować rozwiązania złożonych problemów pojawiających się w stosowaniu przepisów prawnych i prognozować przebieg ich rozwiązywania, jak również przewidywać skutki planowanych działań. Jest przygotowany do samodzielnego sporządzania pism procesowych, a także innych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym. Ponadto absolwent studiów administracyjnych potrafi przygotowywać i wygłaszać wystąpienia ustne przedstawiające zagadnienia z zakresu administracji. Wykorzystuje zdobytą wiedzę do stosowania prawa w instytucjach administracji, a zwłaszcza do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej. Potrafi pracować w zespole pełniąc różne funkcje, w tym kierownicze.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich – na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia przyjętego limitu zgłoszeń w pierwszej kolejności zostaną przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych.

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12
dziekanat@wpia.uni.lodz.pl
tel.: (42) 635 46 48,
fax: (42) 635 47 85