Uniwersytet Łódzki
ADMINISTRACJA:

ADMINISTRACJA

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

150 (min. 80)

prawne i społeczne

Opis studiów

Celem kierunku jest wykształcenie nowoczesnej kadry specjalistów administracji i zarządzania publicznego. Kierunek pozwala na zdobycie wiedzy z zakresu prawa, finansów, socjologii i zarządzania.

Dzięki wszechstronnej formule studiów absolwent kierunku może z powodzeniem podjąć pracę w:

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów administracyjnych potrafi posługiwać się podstawową wiedzą teoretyczną w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań w administracji. Potrafi analizować i interpretować teksty prawne i naukowe oraz wykorzystywać orzecznictwo sądów krajowych i międzynarodowych, w celu rozwiązywania podstawowych problemów pojawiających się w pracy zawodowej. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego sporządzania typowych pism procesowych, wygłaszania wystąpień ustnych przedstawiających zagadnienia z zakresu administracji. Absolwent po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku ADMINISTRACJA – w zakresie uzyskanych kompetencji społecznych – jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących zadania z zakresu administracji, zajmowania różnych stanowisk, pełnienia różnego rodzaju funkcji i ról.

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
historia, geografia, matematyka, WOS
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
język polski*
3
maksymalnie dwa
(niewymagane)
język obcy, matematyka, WOS, geografia, historia
Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze
Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,545 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
133,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,511,25

Ogólne uwagi dotyczące zasad rekrutacji

* dla obywateli polskich lub osób posiadających kartę Polaka, którzy zdali egzamin maturalny w innym kraju, język zaliczony na egzaminie maturalnym.

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12
dziekanat@wpia.uni.lodz.pl
tel.: (42) 635 46 48,
fax: (42) 635 47 85