Uniwersytet Łódzki
PEDAGOGIKA:

PEDAGOGIKA

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Niestacjonarne (zaoczne)

Orientacyjny limit miejsc

50 (min. 30)

humanistyczne

Opis studiów

Student PEDAGOGIKI poznaje uwarunkowania i przebieg procesów rozwoju człowieka i procesów edukacyjnych. Toczą się one zarówno w specjalnie powołanych do tego instytucjach (przedszkolach, szkołach, świetlicach środowiskowych itp.), jak i w środowisku życia człowieka (w rodzinie, w grupach rówieśniczych, w grupach wsparcia itp.). Studia pedagogiczne przygotowują do pracy z ludźmi w różnym wieku (od dzieciństwa do starości), z osobami znajdującymi się w różnych sytuacjach. Dlatego też, w zależności od wybranej specjalności, nasi studenci przygotowywani są do prowadzenia działań opiekuńczych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych, socjalno-wspierających, sportowych, artystycznych, a także do wykonywania zawodu nauczyciela w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Studia na PEDAGOGICE są dobrym wyborem nie tylko dla osób, które mają już skrystalizowane zainteresowania zawodowe. Także dla tych, którzy wciąż poszukują swojej życiowej drogi. Na tym kierunku można bowiem poznać podstawy psychologii, socjologii, filozofii, biomedyki, antropologii (na studiach drugiego stopnia) i logiki.

Uniwersytet Łódzki umożliwia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia ich kontynuację na studiach drugiego stopnia.

Specjalności

Studia na kierunku PEDAGOGIKA od czwartego semestru studiów będą realizowane w ramach specjalności, których wykaz będzie corocznie podawany do wiadomości. Przewidywane jest uruchomienie następujących specjalności:

Studia na tej specjalności pozwalają zdobyć wiedzę z teorii resocjalizacji oraz umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy w instytucjach wychowawczych i środowisku otwartym ze szczególnym uwzględnieniem metodyki pracy z osobami niedostosowanymi społecznie i upośledzonymi umysłowo.

Specjalność ta koncentruje się na wspieraniu człowieka dorosłego w procesie jego rozwoju i edukacji  (zarówno w instytucjach, jak i poza nimi) oraz w procesie samokształcenia. Specjalność przygotowuje do nauczania osób dorosłych, kształtuje umiejętności w zakresie coachingu i mentoringu.

Absolwent specjalności EDUKACJA DOROSŁYCH Z COACHINGIEM studiów I stopnia (licencjackie) jest przygotowany do planowania, kierowania i prowadzenia szeroko rozumianej działalności edukacyjnej na rzecz osób dorosłych. Posiada wiedzę pedagogiczną, andragogiczną i gerontologiczną, dzięki której lepiej zrozumie dorosłość i może efektywnie wspierać człowieka dorosłego w jego rozwoju i aktywności edukacyjnej. Posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie diagnozowania, projektowania i prowadzenia szeroko rozumianej działalności edukacyjnej dorosłych, posługiwania się warsztatem pracy coacha, komunikacji społecznej, technik pracy umysłowej, e-learningu, działań twórczych, edukacji gerontologicznej, działalności instytucji wspierających i edukacyjnych dla dorosłych. Zna podstawowe metody, techniki i zasady kształcenia dorosłych oraz specyfikę nauczania i uczenia się dorosłych i różnorodne uwarunkowania tych procesów. Umie pracować w zespole, przyjmować i wyznaczać zadania. Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w organizacjach i instytucjach realizujących działania andragogiczne. Może być zatrudniony w instytucjach edukacji dorosłych, w instytucjach wsparcia społecznego, w instytucjach działalności na rzecz pomocy osobom starszym, w zakładach pracy zatrudniających andragoga, w instytucjach szkoleniowych, doradczych i kulturalnych, zarówno w sektorze publicznym, jak i niepublicznym. Jest przygotowany do kontynuowania nauki na studiach II stopnia.

Specjalność ta pozwala nabyć umiejętności z zakresu  wsparcia i  pomocy jednostkom i grupom społecznym w ich złożonych, trudnych  sytuacjach życiowych. Jest przygotowaniem do działania w rożnych polach aktywności profesjonalnej.

Kształcenie oparte jest na  oryginalnym modelu  polegającym  na  opracowaniu przez studentów projektów socjalnych i ich wdrażaniu w placówkach oraz środowisku otwartym. Na podstawie zrealizowanego projektu socjalnego studenci przygotowują pracę licencjacką.

Ideą przewodnią studiów  jest towarzyszenie studentom w pogłębianiu wiedzy, kompetencji i postaw, niezbędnych do refleksyjnego działania z punktu widzenia społeczno-pedagogicznego. W procesie kształcenia wyposażamy studentów w konkretne narzędzia pracy z wybranymi kategoriami osób, czy środowisk, czy metody przeciwdziałania  problemom społecznym, wykorzystując koncepcje podejść mediacyjnych i towarzyszenia społecznego. Dzięki temu nasi absolwenci są przygotowani do kompleksowej diagnozy uwarunkowań rozwoju człowieka, ze szczególnym akcentem na rozpoznanie rozwojowych barier oraz indywidulanych i środowiskowych sił tkwiących w nim samym i w jego otoczeniu.

Specjalność pozwala nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu rozpoznawania sytuacji wymagających podejmowania działań opiekuńczych oraz planowania działań mających na celu niesienie pomocy dzieciom z różnego rodzaju nieprawidłowościami w rozwoju i w zachowaniu.

 

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów na kierunku PEDAGOGIKA absolwent posiada ogólną wiedzę pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną, która jest niezbędna do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej. Ponadto absolwent potrafi posługiwać się warsztatem diagnostycznym, ma umiejętności komunikacji społecznej; dysponuje gruntowną wiedzą i umiejętnościami praktycznymi zorientowanymi na konkretną specjalność.

Zasady przyjęć

Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych zasady przyjęć takie, jak na studia stacjonarne.

Studia od IV semestru będą realizowane w ramach specjalności, których wykaz będzie corocznie podawany do wiadomości.

Uniwersytet Łódzki umożliwia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia ich kontynuację na studiach drugiego stopnia.

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

91-408 Łódź, ul. Pomorska 46/48
wnow@uni.lodz.pl
tel.: (42) 665 57 10,
fax: (42) 665 57 11