Uniwersytet Łódzki
PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA:

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Jednolite studia magisterskie

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

50 (min. 30)

humanistyczne

Opis studiów

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA to kierunek studiów, którego celem jest wykształcenie specjalistów do pracy z dzieckiem, poczynając od okresu żłobkowego, a kończąc na edukacji wczesnoszkolnej.

Celem kształcenia na kierunku PPiW jest wyposażenie studentów w wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Kształcenie w toku studiów obejmuje wiedzę, umiejętności oraz postawy społeczne. Zdobywana wiedza dotyczy przede wszystkim pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz młodszym szkolnym. Koncentruje się również wokół podstawowych teorii wychowania, uczenia się i nauczania, najważniejszych tradycyjnych i współczesnych nurtów i systemów pedagogicznych, struktury i funkcji systemu edukacji, celów, podstaw prawnych, organizacji i funkcjonowaniu instytucji oświatowych,  uczestników działalności edukacyjnej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach edukacyjnych.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA posiada przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje nauczycielskie do pracy w przedszkolu, w klasach I – III szkoły podstawowej oraz w żłobkach i klubach dziecięcych. Absolwent ten posiada wiedzę pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, biologiczną i psychologiczną, stanowiącą teoretyczne podstawy działalności praktycznej w obszarze kształcenia, wychowania oraz organizacji instytucjonalnych warunków do harmonijnego rozwoju i edukacji dziecka/ucznia, także w zakresie diagnozy i organizacji pracy korekcyjno-kompensacyjnej na terenie żłobka, przedszkola i w szkole w klasach I-III. Jest przygotowany metodycznie do prowadzenia procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego w oparciu o podstawę programową oraz najnowsze tendencje w organizacji pracy z dzieckiem/uczniem na poziomie wczesnej edukacji.

W toku praktyki pedagogicznej absolwent nabywa przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli (zrealizował odpowiedni program praktyk w przedszkolu i szkole), umiejętności i wiedzę niezbędne do refleksyjnej obserwacji i analizy aktywności dziecka, projektowania pracy z dzieckiem/uczniem w różnych formach (indywidualnej, zespołowej i grupowej z uwzględnieniem różnicowania oddziaływań pod kątem możliwości, potrzeb i zdolności dziecka) oraz wykorzystania metod i technik poruszających różne typy aktywności dziecka/ucznia.

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
język polski, matematyka, biologia, historia, WOS, geografia
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
język obcy (nowożytny)
3
maksymalnie dwa
(niewymagane)
język polski, matematyka, biologia, historia, WOS, filozofia, geografia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, fizyka, chemia
Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze
Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,545 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
133,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,511,25

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

91-408 Łódź, ul. Pomorska 46/48
wnow@uni.lodz.pl
tel.: (42) 665 57 10,
fax: (42) 665 57 11