Uniwersytet Łódzki
PEDAGOGIKA SPORTU:

PEDAGOGIKA SPORTU

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

50 (min. 30)

humanistyczne

Opis studiów

Studia na kierunku PEDAGOGIKA SPORTU w wymiarze teoretycznym i praktycznym odnoszą się do wspomagania działań edukacyjnych i wychowawczych osób uczestniczących w treningu sportowym, rekreacyjnych formach aktywności fizycznej oraz zajęciach terapii ruchowej niezależnie od miejsca i czasu ich realizacji w ciągu całego życia. Absolwent studiów pierwszego stopnia PEDAGOGIKI SPORTU uzyskuje kompetencje trenera i animatora czasu wolnego zdolnego do samodzielnej realizacji zadań w zakresie treningu sportowego, zajęć rekreacji i terapii ruchowej wraz z metodami promującymi zdrowy i aktywny styl życia wśród osób w różnym wieku.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Instytucje, które mogą zatrudnić absolwenta:

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
język polski, matematyka, biologia, historia, WOS, geografia
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
język obcy (nowożytny)
3
maksymalnie dwa
(niewymagane)
język polski, matematyka, biologia, historia, WOS, filozofia, geografia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, fizyka, chemia
Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze
Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,545 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
133,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,511,25

Ogólne uwagi dotyczące zasad rekrutacji

Do e-rekrutacji na kierunek PEDAGOGIKA SPORTU mogą przystąpić kandydaci, którzy mają na świadectwie ukończenia szkoły średniej ocenę z wychowania fizycznego; osoby z przyczyn zdrowotnych zwolnione z wychowania fizycznego nie będą kwalifikowane. Kandydaci powinni posiadać dobry stan zdrowia, umożliwiający zwiększoną aktywność fizyczną.

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

91-408 Łódź, ul. Pomorska 46/48
wnow@uni.lodz.pl
tel.: (42) 665 57 10,
fax: (42) 665 57 11