Uniwersytet Łódzki

Wydział Nauk Geograficznych

Wydział Nauk Geograficznych

90-139 Łódź, ul. Narutowicza 88

tel.:(42) 665 59 10,

fax:(42) 665 59 11

e-mail:dziekan@geo.uni.lodz.pl

www.geo.uni.lodz.pl

Więcej informacji o wydziale

Na Wydziale NG działa pięć kół naukowych: Koło Naukowe Geografów Turyzmu, Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego „CIVITAS”, Koło Naukowe Młodych Geografów „Geoholicy”, Koło Naukowe „Piksel”, Koło Naukowe Geomonitoringu.

W ramach Instytutu Geografii Miast i Turyzmu działa Studenckie Koło Naukowe Geografów Turyzmu. Zrzesza ono studentów zainteresowanych nie tylko studiowaniem, ale również podróżowaniem i przygodą. Oprócz działalności naukowej Koło organizuje liczne prelekcje i pokazy o tematyce krajoznawczej. Jest również organizatorem konkursu geograficznego Województwo w sercu Polski. Członkowie Koła są autorami książki 500 zagadek o Łodzi i województwie łódzkim, która cieszy się dużym zainteresowaniem turystów i znawców. W ramach działalności Koła odbywają się wyprawy naukowe, organizowane są tradycyjne studenckie rajdy górskie (Rajd Wiosenny i Rajd Jesienny) oraz inne imprezy turystyczne, tak krajowe jak i zagraniczne. Więcej informacji: www.turyzm.edu.pl

Na wydziale działa również Międzywydziałowe Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej „Civitas”, które funkcjonuje przy Katedrze Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej na Wydziale Nauk Geograficznych oraz przy Katedrze Zarządzania Miastem i Regionem na Wydziale Zarządzania.

Głównym celem Koła jest promowanie, poszerzanie i upowszechnianie treści dotyczących rozwoju lokalnego oraz samorządności terytorialnej. Inicjowanie badań dotyczących kształtowania przestrzennej organizacji rozwoju społeczno- gospodarczego jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli z uwzględnianiem polityki regionalnej. Propagowanie obywatelskich postaw zmierzających do ułatwiania procesów planowania przestrzennego oraz promocja na arenie ogólnopolskiej oraz międzynarodowej międzywydziałowego kierunku gospodarka przestrzenna oraz Uniwersytetu Łódzkiego. Więcej informacji www.kzsipp.geo.uni.lodz.pl
 
Koło Naukowe Młodych Geografów „GEOHOLICY”, powstało jako autonomiczna sekcja Polskiego Towarzystwa Geograficznego 24 listopada 2000 r. Do największych osiągnięć Koła należy zaliczyć zorganizowanie czterech Ogólnopolskich Konferencji Naukowych i wydanie dwóch pozycji książkowych. Niemal od początku działalności koła organizowane były prelekcje z cyklu „Mali wielcy ludzie” o tematyce geograficzno-podróżniczej. KNG jest inicjatorem konkursu fotograficznego „Blaski i cienie ćwiczeń w terenie”. W 2004 roku z przedsięwzięcia wewnątrzwydziałowego przekształcono go w imprezę o charakterze ogólnokrajowym.

Od kilku lat GEOHOLICY współpracują z Zakładem Dydaktyki Geografii przy organizacji Konkursu Wiedzy Geograficznej o Polsce „Znaszli swój kraj” oraz przy Wielkiej Lekcji Geografii w ramach Explorers Festival.

Koło Naukowe „PIKSEL” – utworzone na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, zostało oficjalnie zarejestrowane w dniu 06 lipca 2012 roku (Nr rejestru – 198-07/2012). Z racji tego, że jest to młoda formacja, dotychczasowa działalność Koła koncentrowała się przede wszystkim na organizacji struktury wewnętrznej oraz opracowaniu ram jego funkcjonowania.

Koło Naukowe Geomonitoringu rozpoczęło działalność na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ w 2014 r. z inicjatywy studentów dwóch kierunków, tj. Geomonitoring i Geografia (Nr rejestru – 229-6/2014). Koło składa się z dwóch sekcji: geoturystyczno-sportowej i artystycznej, a jego główną ideą jest połączenie nauki o monitorowaniu środowiska przyrodniczego z turystyką, sportem oraz zdziałalnością z zakresu sztuki inspirowanej naturą – fotografii, rysunku, malarstwa. Koło prowadzi działalność promocyjną WNG wśród uczniów szkół średnich, w mediach (Radio Żak, STUŁ-TVP Łódź) i na portalu społecznościowym Facebook. Opiekę naukową Koła objęli pracownicy WNG z Katedry Meteorologii i Klimatologii oraz Pracowni Hydrologii i Gospodarki Wodnej a patronem naukowym Koła jest Polskie Towarzystwo Geofizyczne o/łódzki. W ramach dwuletniej działalności Koło Naukowe Geomonitoringu zrealizowało wiele inicjatyw m.in. w ramach XIV, XV i XVI Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi. Koło prowadzi aktualnie 3 edycję internetowego konkursu fotograficznego z udziałem uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Więcej informacji na stronie www.geomonitoring.geo.uni.lodz.pl oraz www.facebook.com/KoloNaukoweGeomonitoringu.

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Stacjonarne
Niestacjonarne (zaoczne)

Studia I stopnia (inżynierskie 3,5-letnie)

Stacjonarne
Niestacjonarne (zaoczne)

Studia II stopnia (magisterskie 2-letnie)

Stacjonarne
Niestacjonarne (zaoczne)

Studia II stopnia (magisterskie 1,5-letnie)

Stacjonarne