Uniwersytet Łódzki
ANALIZA DANYCH:

ANALIZA DANYCH

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

80 (min. 20)

ścisłe i techniczne

Opis studiów

Obserwowana od kilkunastu lat szybko postępująca komputeryzacja, informatyzacja i rozwój technologii informacyjnych umożliwia gromadzenie i przetwarzanie coraz większej ilości danych. Poza licznymi aspektami pozytywnymi tego procesu można zaobserwować również  zjawiska negatywne, jak np. powstanie szumu informacyjnego będącego konsekwencją braku selekcji, bądź nieprawidłowej selekcja danych zgromadzonych w zasobach baz danych i szerzej w zasobach Internetu. W tych warunkach coraz trudniej jest wydobywać istotne informacje z punktu widzenia badań naukowych, opracowań dla celów administracji publicznej, czy biznesu. Konieczne jest zatem kształcenie specjalistów posiadających umiejętności  wyszukiwania i selekcjonowania informacji, w tym osób posiadających wiedzę z zakresu statystyki matematycznej oraz umiejętności praktyczne w tworzeniu narzędzi informatycznych z zakresu szeroko pojętej analizy danych.

Odpowiedzią na to zapotrzebowanie rynku jest kierunek studiów ANALIZA DANYCH oferowany na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego. Jest on skierowany do studentów zainteresowanych wykorzystaniem wiedzy teoretycznej z zakresu matematyki i informatyki oraz narzędzi statystycznych i informatycznych w pracy zawodowej związanej z przetwarzaniem i analizą danych.

Program studiów na kierunku ANALIZA DANYCH gwarantuje:

Szerokie konsultacje programu studiów wskazują na daleko idącą zgodność z oczekiwaniami rynku pracy. Przedmioty obejmujące obszar zadań inżynierskich zostały opracowane przy współudziale partnerów  zewnętrznych tworzących Radę Biznesu przy Wydziale Matematyki i Informatyki. Istotą studiów na tym kierunku jest nabywanie przez studentów wiedzy i praktycznych umiejętności dotyczących metod współczesnej analizy danych – matematycznych metod opracowywania i wnioskowania na ich podstawie. Studia te dają wykształcanie o profilu. Absolwent tego kierunku otrzyma zarówno solidne podstawy teoretyczne umożliwiające opracowywanie nowych metod badawczych dla analizy danych jak i praktyczną znajomość narzędzi i metod projektowania pozwalających rozwiązywać problemy informatyczne z obszaru zadań inżynierskich. Absolwent  kierunku analiza danych uzyska również wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu baz  danych, programowania jak i statystyki. Jednym z głównych celów kształcenia jest wyposażenie studentów w takie umiejętności interpersonalne jak komunikatywność, umiejętność pracy w zespole oraz umiejętność kierowania zespołem. Absolwent będzie również posiadał  umiejętność wizualizacji wyników analiz oraz prezentacji ich przed szerokim gremium. Szczególny nacisk w procesie kształcenia położony jest na rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów o charakterze teoretycznym i praktycznym. Umiejętności te są niezbędne dla każdego specjalisty z zakresu analizy danych w szybko zmieniającym się rynku technologii informacyjnych.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku ANALIZA DANYCH będzie potrafił: pobierać i łączyć dane z różnych źródeł: baz danych, arkuszy kalkulacyjnych, Internetu; przygotowywać dane i oceniać ich jakość; tworzyć podsumowania statystyczne zbiorów danych; graficznie prezentować wyniki analizy; używać narzędzi matematycznych oraz narzędzi dedykowanych dla statystyki i eksploracji danych, tworzyć modele danych, oceniać poprawność modeli i dokonywać ich modyfikacji.

 

Student pozna podstawy programowania (m.in. C, Python, Java, R, VBA) oraz podstawowe struktury danych i algorytmy uczenia maszynowego. Będzie stosował zwinne metodyki zarządzania projektami w zespołach interdyscyplinarnych.

 

Szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie do pracy w zespole oraz rozwijanie umiejętności prezentacji i wizualizacji wyników przygotowanych analiz i raportów. Absolwent będzie znał podstawy funkcjonowania biznesu i elementy prawa m.in. w zakresie ochrony danych. Uzyskana wiedza poszerzona zostanie o umiejętności miękkie, takie jak odpowiedzialność, umiejętność komunikowania się i kooperacji.

 

Absolwenci kierunku ANALIZA DANYCH pierwszego stopnia są przygotowani do podjęcia pracy we wszelkiego rodzaju instytucjach finansowych, instytucjach administracji publicznej i państwowej, naukowo-badawczych, średnich i dużych zakładach produkcyjnych, firmach z branży IT, a także ośrodkach badania opinii publicznej. Absolwenci będą przygotowani do podjęcia zatrudnienia na stanowiskach takich jak: analityk danych, statystyk, programista, projektant i programista baz danych, ekspert ds. eksploracji danych, analityk finansowy, specjalista analizy i rozwoju rynku, analityk biznesowy, specjalista do spraw rozwoju biznesu.

 

Absolwenci będą także przygotowani do podjęcia studiów II stopnia z zakresu analizy danych, informatyki, matematyki lub innych dziedzin pokrewnych.

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
informatyka, matematyka
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
informatyka, matematyka, fizyka z astronomią, fizyka, język obcy nowożytny
3
maksymalnie dwa
(niewymagane)
informatyka, matematyka, fizyka z astronomią, fizyka, język obcy nowożytny, chemia
Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze
Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,545 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
133,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,511,25

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

90-238 Łódź, ul. Banacha 22
facmath@math.uni.lodz.pl
tel.: (42) 635 59 49,
fax: (42) 635 42 66