Uniwersytet Łódzki
WOJSKOZNAWSTWO:

WOJSKOZNAWSTWO

Studia II stopnia (magisterskie 2-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

30 (min. 20)

humanistyczne

Opis studiów

WOJSKOZNAWSTWO jest nowym kierunkiem studiów na Uniwersytecie Łódzkim. Studia łączą dorobek i metody badawcze różnych dyscyplin naukowych. Nasza uczelnia jako jedna z niewielu w kraju oferuje zdobycie specjalistycznego wykształcenia tego rodzaju.

Studia magisterskie na kierunku WOJSKOZNAWSTWO są propozycją dla absolwentów studiów licencjackich zainteresowanych współczesnymi siłami zbrojnymi, służbami mundurowymi i innymi instytucjami bezpieczeństwa publicznego.

Studenci zdobywają wiedzę dotyczącą różnych aspektów konfliktów międzynarodowych w XX i XXI w. Program studiów przewiduje również zajęcia przedstawiające organizację sił zbrojnych, służb specjalnych i formacji mundurowych oraz przedmioty, które prezentują współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa, jak terroryzm, i omawiają metody ich zapobiegania oraz zwalczania.

W program studiów wpisano szereg przedmiotów, które zaznajomią studentów z podstawami prawnymi, strukturą i zadaniami państwowych oraz samorządowych jednostek administracji zajmujących się bezpieczeństwem publicznym. Adepci będą uczestniczyć również w zajęciach rozwijających umiejętności praktyczne, jak np. ratownictwo medyczne, elementy walki w obszarach zabudowanych czy samoobrona.

Zajęcia dydaktyczne prowadzą:

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada orientację w problematyce współczesnego świata, co zdecydowanie ułatwia mu umiejscowienie zagadnień związanych z wojskiem w skomplikowanym kontekście współczesnego otoczenia politycznego (stosunki międzynarodowe), prawnego (prawo międzynarodowe), ekonomicznego (zarządzanie zasobami ludzkimi i zarządzania kryzysowego) i społecznego (współczesny terroryzm).

Wojskoznawca jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych i realizowania pozakademickich projektów z zakresu wojskowości, edukacji proobronnej i zarządzania kryzysowego. Sprzyjają temu nabyte umiejętności, w tym stawianie pytań badawczych i korzystanie z odpowiednio dobranych metod badań wojskoznawczych.

Edukacja teoretyczna poszerzona jest o zajęcia specjalistyczne, terenowe, jak również podstawy ratownictwa medycznego. Absolwenci znają podstawy strategii i taktyki wojennej, psychologii pola walki, szkolenia obronnego na różnych szczeblach administracji państwowej i samorządowej, walki w warunkach miejskich i sztuki samoobrony.

Ukończenie drugiego stopnia studiów wojskowości wykształca postawę obywatelską, poczucie dumy narodowej i zasad wychowania dla pokoju.

Ukończenie studiów magisterskich podwyższa kwalifikacje absolwenta oraz poszerza paletę atrakcyjnych ofert pracy, w skład których wchodzą:

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich wszelkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń decydować będzie: konkurs dyplomów i średnia ocen ze studiów.

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

90-219 Łódź, ul. Kamińskiego 27a
filhist@uni.lodz.pl
tel.: (42) 635 43 31, 635 40 17,
fax: (42) 635 43 31