Uniwersytet Łódzki
HISTORIA:

HISTORIA

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

60 (min. 25)

humanistyczne

Opis studiów

Nowy program studiów historycznych dostarcza szerokiej, ugruntowanej i wszechstronnej wiedzy o przeszłości oraz o najważniejszych osiągnięciach nauk humanistycznych i społecznych.

Studiowanie HISTORII pozwala poznać procesy i mechanizmy polityczne, społeczne oraz gospodarcze, od starożytności po współczesność. Łódzcy historycy specjalizują się zarówno w dziejach Polski, jak i historii powszechnej (m.in. Bliskiego Wschodu, Bałkanów, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Rosji i Związku Radzieckiego, Rzymu i Bizancjum, Szwecji, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych).

Nabyte podczas studiów umiejętności umożliwiają skuteczne funkcjonowanie na współczesnym rynku pracy. Studia historyczne to również możliwość zdobywania dodatkowego doświadczenia w ramach praktyk, stażów i wolontariatu. Program trwa 6 semestrów i kończy się nadaniem tytułu zawodowego licencjata.

Specjalności

W I semestrze studenci dokonują wyboru jednej z trzech specjalizacji: dyplomatycznej, nauczycielskiej lub turystyki kulturowej.

Specjalizacja dyplomatyczna

Celem tego bloku jest ukazanie genezy i ewolucji stosunków międzynarodowych, poczynając od czasów świata antycznego do współczesności, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wiek XX. Studenci poznają zagadnienia z zakresu teorii stosunków międzynarodowych, prawa dyplomatycznego i konsularnego, historii doktryn politycznych oraz dyplomacji, które pozwalają rozumieć i interpretować zmiany w relacjach międzypaństwowych i międzynarodową rywalizację. Specjalizacja uświadamia rolę i znaczenie historii w polityce państw Europy i świata.

Specjalizacja nauczycielska

Ukończenie studiów po wybraniu tego bloku uprawnia absolwenta do nauczania przedmiotów historia oraz wiedza o społeczeństwie w szkole podstawowej. W ramach studiów studenci dogłębnie poznają dzieje Polski i świata. Uczestniczą również w zajęciach z dydaktyki historii, wiedzy o społeczeństwie oraz psychologii. W programie specjalizacji znajdują się także takie przedmioty jak: pedagogika, podstawy prawa dla nauczycieli, edukacja regionalna czy historia wychowania. Studenci biorą udział w praktykach pedagogicznych w szkołach podstawowych.

Specjalizacja turystyka kulturowa

Ten interdyscyplinarny blok łączy historię odkryć geograficznych i podróżowania oraz historię sztuki i kultury materialnej z krajoznawstwem. Uczestnicy studiów poszerzają swoją wiedzę o wybranych, najatrakcyjniejszych regionach świata i zgłębiają dziedzictwo kulturowe „małych ojczyzn”.

Wiedza teoretyczna oraz wiele praktycznych umiejętności uzyskanych podczas warsztatów badawczych czy warsztatów historyczno-krajoznawczych (zajęcia plenerowe, objazdy) pozwolą na spożytkowanie ich w różnych profesjach i rolach społecznych, takich jak:

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku HISTORIA posiada wykształcenie humanistyczne i wszechstronną wiedzę dotyczącą dziejów Polski i historii powszechnej. Potrafi również prowadzić krytyczną obserwację współczesnych wydarzeń politycznych. Wyniesione ze studiów umiejętności analityczne i praktyczne oraz wiedza z pogranicza różnych dyscyplin naukowych pozwolą mu swobodnie odnajdować się w różnych rolach na współczesnym rynku pracy.

Nasi absolwenci potrafią posługiwać się językami obcymi, szybko przyswajają nową wiedzę, biegle posługują się nowoczesnymi technikami informacyjnymi, mają rozwinięte zdolności komunikacyjne, szybko reagują na zmiany zachodzące we współczesnym świecie.

Dzięki udziałowi w zajęciach specjalizacyjnych absolwent nabywa wiedzę i umiejętności, które pozwalają mu na podjęcie pracy w placówkach oświatowych i kulturalnych, muzealnych, mediach, biznesie, dyplomacji, administracji państwowej i samorządowej.

Absolwent studiów historycznych I stopnia otrzymuje prawo do podejmowania nauki na II stopniu studiów historycznych i innych dla uzyskania stopnia zawodowego magistra.

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
historia, WOS, geografia, język polski, matematyka, język obcy nowożytny
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
historia, WOS, geografia, język polski, matematyka, język obcy nowożytny
3
maksymalnie dwa
(niewymagane)
drugi język obcy nowożytny, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, etyka, informatyka
Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze
Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,545 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
133,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,511,25

Ogólne uwagi dotyczące zasad rekrutacji

Punktacja na podstawie danych złożonych w wymaganych dokumentach.

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

90-219 Łódź, ul. Kamińskiego 27a
filhist@uni.lodz.pl
tel.: (42) 635 43 31, 635 40 17,
fax: (42) 635 43 31