Uniwersytet Łódzki
HISTORIA:

HISTORIA

Studia II stopnia (magisterskie 2-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

30 (min. 20)

humanistyczne

Opis studiów

HISTORIA II stopnia to zupełnie nowa propozycja studiów z programem, który został gruntownie zweryfikowany i przeprojektowany czerpiąc z doświadczeń ostatnich lat.

Studia oferują wspólny dla wszystkich studentów blok zajęć (przedmioty uzupełniające i poszerzające wiedzę ze wszystkich epok) oraz jedną z trzech specjalizacji do wyboru. Program pozwala na nowo odkryć piękno, ale i praktyczny wymiar historii. Studiowanie tej dyscypliny kształci wiele ważnych umiejętności przydatnych we współczesnym świecie. Za przykład mogą służyć:

Studia umożliwiają również udział w wyjazdach terenowych oraz w spotkaniach z interesującymi gośćmi, przedstawicielami świata mediów, polityki, kultury i sztuki.

Studenci mogą dokonać wyboru typu pracy magisterskiej (klasyczna lub projektowa). Po podjęciu decyzji rozpoczyna się gruntowna praca nad dyplomem – najważniejsza cecha tych studiów magisterskich. Proces przygotowywania pracy dyplomowej przebiega w oparciu o wytworzoną z opiekunem relację „mistrz-uczeń” i zindywidualizowane podejście promotorów.

W trakcie przygotowywania pracy dyplomowej studenci nabywają uniwersalnych i cenionych zdolności, w tym budowania przekonujących argumentacji, biegłości w syntezowaniu różnorodnych informacji, logicznego wnioskowania oraz dyscypliny pracy i jej przemyślanej organizację.

Specjalności

W I semestrze studenci dokonują wyboru jednej z trzech specjalizacji: kulturowo-popularyzatorskiej, redakcyjno-badawczej lub nauczycielskiej.

Specjalizacja kulturowo-popularyzatorska

Specjalizacja kierowana jest do studentów, którzy pragną w pełni wykorzystać swoje umiejętności twórcze, a ich działania nie zawsze mieszczą się w klasycznych ujęciach programów studiów magisterskich historii. Jej zasadniczym celem jest łączenie zainteresowań historycznych z ich praktycznym zastosowaniem.

Wiedza i umiejętności, których dostarczają przedmioty z historii kultury, przydadzą się przede wszystkim absolwentom poszukujących pracy w instytucjach zajmujących się w różny sposób tematyką przeszłości. Ułatwią również przyswajanie i rozumienie zjawisk kulturowych, które posiadają żywy kontekst historyczny.

Specjalizacja redakcyjno-badawcza

Celem tej specjalizacji jest przygotowanie do potencjalnej przyszłej pracy naukowej i studiów III stopnia (doktoranckich), doskonalenie warsztatu naukowego humanisty, pracy redakcyjnej, umiejętności pisania, tworzenia wypowiedzi ustnych i prowadzenia dyskusji przydatnych w każdej pracy polegającej na kontaktach z drugim człowiekiem.

Specjalizacja kształci umiejętności działania w interdyscyplinarnych zespołach badawczych, pracy w redakcjach, placówkach prowadzących działalność badawczą, w tym muzach, archiwach itd.

Specjalizacja nauczycielska

Specjalizacja w zakresie nauczania dwuprzedmiotowego historii oraz wiedzy o społeczeństwie korzysta z wieloletnich doświadczeń przygotowywania przyszłych nauczycieli historii do ich późniejszej pracy zawodowej, w czym Instytut Historii UŁ ma długoletnie i bogate doświadczenie.

W pierwszym semestrze zajęcia skupiają się na przedmiotach z zakresu psychologii oraz pedagogiki w zakresie szkoły ponadpodstawowej. W ciągu kolejnych trzech semestrów główną rolę odgrywają przedmioty teoretyczne i praktyczne w zakresie dydaktyki, metodyki i praktyk w szkołach.

Studenci odbywają zajęcia umożliwiające im nauczanie dwóch przedmiotów: historii oraz wiedzy o społeczeństwie w szkołach ponadgimnazjalnych. Specjalność ta jest przeznaczona dla studentów historii z tytułem licencjata z uprawnieniami pedagogicznymi.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Absolwent otrzymuje pogłębione wykształcenie humanistyczne i wszechstronną wiedzę w zakresie wybranych przez siebie konkretnych dyscyplin historycznych.

Szczególnie istotnym efektem studiów II stopnia jest nabycie przez absolwentów intelektualnej samodzielności i biegłości w prowadzeniu badań czy realizacji projektów. Sprzyjają temu nabyte umiejętności zdobywania, analizowania i kategoryzowania informacji, oraz wykorzystywania tak przygotowanych danych do określonych celów. Równie cennymi zdolnościami wypracowanymi w trakcie studiów jest rzeczowa i przekonująca prezentacja wyników swojej pracy.

Taki zestaw umiejętności otwiera drogę do kariery zawodowej wszędzie tam, gdzie cenione są:

Możliwości zatrudnienia po studiach historycznych jest wiele:

Ukończenie tego etapu studiów umożliwia również kontynuowanie nauki na studiach doktoranckich.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów licencjackich/inżynierskich/magisterskich kierunków humanistycznych, społecznych, geograficznych, ekonomicznych, prawniczych i obronności.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń decydować będzie: konkurs dyplomów i średnia ocen ze studiów.

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

90-219 Łódź, ul. Kamińskiego 27a
filhist@uni.lodz.pl
tel.: (42) 635 43 31, 635 40 17,
fax: (42) 635 43 31