Uniwersytet Łódzki
FILOZOFIA:

FILOZOFIA

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

30 (min. 15)

humanistyczne

Opis studiów

Studia na kierunku FILOZOFIA łączą różnorodną wiedzę filozoficzną z nowoczesnym podejściem do nauczania i zmierzają do osiągnięcia następujących celów:

Studia pierwszego stopnia kształcą w zakresie głównych subdyscyplin filozofii: epistemologii, logiki, ontologii etyki i estetyki. Ponadto studenci wybierają zajęcia z oferty kilku typów przedmiotów: modułów, ćwiczeń w języku polskim, ćwiczeń w języku obcym oraz translatoriów.

Taka struktura programu pozwala studentom kierować się ich własnymi zainteresowaniami przy jednoczesnym poznawaniu różnego typu ujęć wiedzy filozoficznej. Program obejmuje zajęcia obowiązkowe oraz zajęcia do wyboru. Zasadniczą częścią programu są 4 moduły, które można wybrać z 8 proponowanych.

Każdy moduł obejmuje trzy przedmioty o charakterze specjalistycznym: ćwiczenia A; ćwiczenia B i ćwiczenia projektowe lub warsztatowe. Realizacja projektu na drugim roku odbywa się we współpracy z interesariuszami zewnętrznymi. W trzecim lub czwartym semestrze studenci odbywają obowiązkowe praktyki poza Instytutem Filozofii UŁ, we współpracy z instytucjami zewnętrznymi.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów licencjackich z FILOZOFII legitymuje się ogólnym wykształceniem humanistycznym w zakresie historii filozofii, elementów logiki, etyki, estetyki, epistemologii, ontologii. W czasie studiów nabywa także wiele uniwersalnych umiejętności, przydatnych w codziennej pracy i życiu społecznym, takich jak:

Ponadto nasi absolwenci swobodnie i w pełni poprawnie redagują różnego rodzaju teksty, a dzięki lektoratom i specjalistycznym translatoriom rozwijają swoje umiejętności językowe w mowie i piśmie. Realizacja projektu kształtuje w adeptach filozofii umiejętności pracy zespołowej.

Studia licencjackie przygotowują do podjęcia studiów magisterskich na filozofii lub innym kierunku. Program umożliwia studentom szeroki i swobodny wybór zajęć z bogatej oferty zajęć specjalistycznych, pozwalając na kształtowanie i rozwijanie własnych zainteresowań. Absolwenci mogą też uczestniczyć  w zajęciach odpłatnych studiów podyplomowych „Przygotowanie nauczycielskie do prowadzenia zajęć z filozofii i etyki”, których ukończenie uprawnia do wykonywania zawodu nauczyciela filozofii i etyki.

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
język polski, matematyka, historia, biologia
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
język obcy nowożytny
3
maksymalnie dwa
(niewymagane)
fizyka, WOS, filozofia, historia sztuki
Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze
Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,545 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
133,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,511,25

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

90-219 Łódź, ul. Kamińskiego 27a
filhist@uni.lodz.pl
tel.: (42) 635 43 31, 635 40 17,
fax: (42) 635 43 31