Uniwersytet Łódzki
FILOZOFIA:

FILOZOFIA

Studia II stopnia (magisterskie 2-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

30 (min. 15)

humanistyczne

Opis studiów

Studia na kierunku FILOZOFIA łączą różnorodną wiedzę filozoficzną z nowoczesnym podejściem do nauczania i zmierzają do osiągnięcia następujących celów:

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Wyniesione ze studiów zdolności analityczne pozwalają absolwentom filozofii szczegółowo wnikać w strukturę podejmowanych zagadnień, a umiejętność syntezy ułatwia scalanie ich fragmentów i dostrzeganie ich dalekosiężnych skutków.

Zdolność łączenia faktów, zauważania związków między nimi i intepretowania ich z różnych punktów widzenia pozwala na pracę interdyscyplinarną.

Problematyka filozoficzna uczy również myślenia abstrakcyjnego, wznoszenia się ponad kwestie chwilowe i zagadnienia lokalne. Dzięki temu absolwent może być aktywny nie tylko tam, gdzie wymagana jest wiedza humanistyczna, lecz także angażować się w przedsięwzięcia wymagające kreatywnego myślenia, działania z uwzględnieniem jego skutków, świadomego podejmowania decyzji.

Absolwent FILOZOFII posiada również praktyczne umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technikami informacyjnymi i językami obcymi. Jest przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich oraz do pracy badawczej i dydaktycznej w zakresie filozofii w instytucjach akademickich, jak również do prowadzenia zajęć z Etyki i Edukacji Filozoficznej w szkole (jeśli uczestniczy w zajęciach odpłatnych studiów podyplomowych: „Przygotowanie nauczycielskie do prowadzenia zajęć z filozofii i etyki”) lub do podjęcia pracy w innych instytucjach.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów wszystkich kierunków studiów.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów potwierdzających uzyskanie uprawnień do studiowania na studiach drugiego stopnia (dyplom ukończenia dowolnych studiów licencjackich lub magisterskich), w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń pod uwagę będzie brany ranking sporządzony według średniej ze studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych pięcioletnich  studiów magisterskich.

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

90-219 Łódź, ul. Kamińskiego 27a
filhist@uni.lodz.pl
tel.: (42) 635 43 31, 635 40 17,
fax: (42) 635 43 31