Uniwersytet Łódzki
E-HISTORIA:

E-HISTORIA

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Niestacjonarne (zaoczne)

Orientacyjny limit miejsc

30 (min. 15)

humanistyczne

Opis studiów

E-HISTORIA to nowatorski kierunek stworzony z myślą o umożliwieniu studiowania historii wszystkim zainteresowanym odkrywaniem i pogłębianiem wiedzy historycznej. Jest odpowiedzią na rewolucję technologiczną schyłku XX wieku z rozwojem technologii cyfrowych i informatycznych, która otworzyła przed historią nowe perspektywy, umożliwiła stosowanie nieznanych dotąd bądź niewykonalnych procedur badawczych, doprowadziła do innej niż dotychczas prezentacji wiedzy i procesów historycznych.

Kierunek E-HISTORIA dostarcza wiedzy, umiejętności i krytycznego oglądu, które są niezbędne do pracy w środowisku sieci internetowej, gdzie upowszechnia się nieprofesjonalne uprawianie historii, co sprzyja utrwalaniu się mitów i stereotypów kontrhistorycznych.

W toku studiów słuchacze zapoznają się z dziejami powszechnymi, jak i historią Polski. Seria przedmiotów w siatce ogólnej kierunku przygotowuje do świadomego i umiejętnego wykorzystywania wiedzy historycznej w świecie nowoczesnych technologii i sieci internetowych.

Studia:

Program, dzięki proponowanej formie studiów niestacjonarnych oraz zastosowaniu w nauczaniu form e-learningowych, znacznie ułatwia podjęcie studiów wszystkim osobom czynnym zawodowo. Jest więc skierowany nie tylko do niedawnych abiturientów, którzy nie podjęli jeszcze pracy, lecz przede wszystkim do osób pracujących, a chcących kontynuować zdobywanie wykształcenia na poziomie akademickim. Sprzyja temu liczba spotkań, ograniczona do jednego zjazdu w miesiącu.

Z uwagi na formę studiów kierunek adresowany jest także do osób, które przebywają w oddaleniu od Łodzi, w kraju bądź poza jego granicami, w tym do Polonii.

Specjalności

Specjalizacja polityczno-społeczna

Ćwiczenia konwersatoryjne nie mają na stałe przypisanych tematów przedmiotów, co pozwala na swobodny dobór materiału w czasie trwania kolejnych lat studiów. Słuchacze uzyskują więc możliwość wpływania na treści dopełniające główny nurt ich studiów. Studenci poznają fakty i zjawiska z zakresu historii społeczno-politycznej różnych epok. Analizują i interpretują dylematy historyczne oraz przemiany, które zachodziły w różnych epokach.

Specjalizacja historia religii

Studenci poznają fakty i zjawiska z zakresu historii rozwoju religii w różnych epokach historycznych. Zgłębiają wiedzę dotyczącą twórców i przywódców religijnych. Analizują i interpretują przemiany zachodzące w wybranych religiach i instytucjach religijnych na przestrzeni dziejów.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku E-HISTORIA posiada wiedzę historyczną na poziomie wiedzy absolwenta studiów stacjonarnych. Ma doskonałą orientację na temat miejsca historii i nauk historycznych w przestrzeni internetowej oraz możliwości ich wykorzystania, weryfikowania i rozpowszechniania. Jego umiejętności odpowiadają na potrzeby rynku pracy, który umożliwia zatrudnienie specjalistom nie tylko z dobrą znajomością nowych mediów, lecz również wiedzą i umiejętnościami jej weryfikowania i rozwijania, a także poczuciem potrzeby dokształcania się po zakończeniu studiów.

Absolwent zna zjawiska charakterystyczne dla poszczególnych epok, ale też samodzielnie formułuje i rozwiązuje problemy badawcze, zabiera kompetentnie głos w dyskusjach, używając naukowych argumentów i przekonywających sposobów ich przedstawienia. Metodycznie gromadzi, przetwarza, wykorzystuje i prezentuje informacje.

Dzięki osobnemu komponentowi programowemu studia wyrabiają cały szereg umiejętności potrzebnych współczesnemu humaniście na rynku pracy i w przestrzeni publicznej, w tym zwłaszcza w e-świecie, od formułowania i należytego prezentowania wypowiedzi ustnych, poprzez tworzenie różnego rodzaju tekstów prezentujących treści poglądowe lub naukowe, po samodzielne poszerzanie własnych kompetencji.

Absolwenci są gotowi do objęcia stanowisk w instytucjach publicznych, politycznych, samorządowych, edukacyjno-kulturowych, muzealnych. Odnajdą się również bez problemu na rynku pracy jako kierownicy placówek administracji publicznej, publicyści, blogerzy czy pracownicy wydawnictwa.

Z uwagi na specyfikę kierunku znajdą zatrudnienie wszędzie tam, gdzie wiedza humanistyczna wykorzystywana jest w świecie technologii informatycznych i Internetu.

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
historia, WOS, geografia, język polski, matematyka, język obcy nowożytny
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
historia, WOS, geografia, język polski, matematyka, język obcy nowożytny
3
maksymalnie dwa
(niewymagane)
drugi język obcy nowożytny, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, etyka, informatyka
Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze
Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,545 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
133,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,511,25

Ogólne uwagi dotyczące zasad rekrutacji

Punktacja na podstawie danych złożonych w wymaganych dokumentach.

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

90-219 Łódź, ul. Kamińskiego 27a
filhist@uni.lodz.pl
tel.: (42) 635 43 31, 635 40 17,
fax: (42) 635 43 31