Uniwersytet Łódzki

Wydział Filozoficzno-Historyczny

WYDZIAŁ FILOZOFICZNO-HISTORYCZNY

90-219 Łódź, ul. Kamińskiego 27a

tel.:(42) 635 43 31, 635 40 17,

fax:(42) 635 43 31

e-mail:filhist@uni.lodz.pl

www.wydzfilhist.uni.lodz.pl

Więcej informacji o wydziale

WYDZIAŁ FILOZOFICZNO-HISTORYCZNY to grupa wyjątkowych, istotnie humanistycznych kierunków. Niedaleko siebie położone instytuty, bliskość serca uczelni i Biblioteki Uniwersyteckiej to niemal symbol współpracy, interdyscyplinarnych badań, nowoczesności w podejściu do nauki i otaczającej nas rzeczywistości. Dumą Wydziału jest jeden z najżywszych na Uniwersytecie ruchów studenckich, uosabiany przez siedem kół naukowych, działających w każdej części wydziału. Wydziałowi nauczyciele akademiccy łączą działalność dydaktyczną z ożywioną pracą naukową. Z publikacjami pracowników Wydziału można zapoznać się na stronie wydawnictwa UŁ oraz poszczególnych Instytutów i Katedry.

INSTYTUT ETNOLOGII I ANTROPOLOGII KULTUROWEJ UŁ dzieli nowoczesny, świeżo wyremontowany budynek z Wydziałem Fizyki i Informatyki Stosowanej, usytuowany w centrum campusu uniwersyteckiego, w bezpośrednim sąsiedztwie Biblioteki Uniwersyteckiej, co jest szczególnie korzystne dla studentów kierunków humanistycznych. Wykłady i ćwiczenia odbywają się w doskonale wyposażonych salach dydaktycznych. Studia etnologiczne to nie tylko udział w zajęciach stacjonarnych, ale również wyjazdy na ćwiczenia terenowe, które odbywają się w różnych regionach Polski. Badania w ramach zajęć obowiązkowych odbywają się w przyjaznej atmosferze i sprzyjają stopniowemu włączaniu studentów w realizowane w Instytucie projekty naukowe. → IEAK ma własny profil na fb – zapraszamy do dołączenia

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE ETNOLOGÓW
Działalność Koła opiera się zarówno na realizacji projektów naukowych, jak i na organizowaniu spotkań dyskusyjnych, warsztatów, wystaw, festiwali filmowych, objazdów terenowych. Ponadto członkowie Koła uczestniczą w licznych konferencjach naukowych oraz redagują gazetkę studencką. Więcej informacji na stronie www.etnokolo.blogspot.com
 
BIBLIOTEKA I ARCHIWUM NAUKOWE INSTYTUTU ETNOLOGII
Aktualnie Biblioteka, mieszcząca się w budynku Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, posiada 12 873 woluminy druków zwartych (książek i broszur), 2945 woluminów czasopism i 780 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych (głównie prac magisterskich). Na potrzeby użytkowników wydzielony jest księgozbiór podręczny, w skład którego wchodzą: słowniki, encyklopedie, monografie, podstawowe lektury oraz kserokopie artykułów i innych materiałów wykorzystywanych na bieżąco w trakcie zajęć dydaktycznych. Archiwum naukowe (znajdujące się w budynku Instytutu) gromadzi efekty etnograficznych badań terenowych prowadzonych przez wiele pokoleń łódzkich etnologów.

INSTYTUT FILOZOFII UŁ mieści się w kameralnym budynku, usytuowanym w pięknym otoczeniu pobliskich parków, leżącym na terenie tworzącego się kampusu uniwersyteckiego (w pobliżu Biblioteka Uniwersytecka, Dziekanat, Rektorat, akademiki). Budynek filozofii znajduje się w pobliżu 2 węzłów komunikacyjnych co pozwala na doskonały dojazd z terenu całego miasta. W Instytucie Filozofii działa doskonale zaopatrzona Biblioteka, która oprócz niezbędnych lektur, kserokopii, artykułów i materiałów wykorzystywanych na bieżąco w trakcie zajęć dydaktycznych posiada ogromny i ciągle aktualizowany zbiór literatury filozoficznej. Czytelnia wyposażona jest w komputery z dostępem do internetu i elektronicznych zbiorów BU Ł. Studia filozofii i okcydentalistyki to także okazja do podjęcia aktywności w ramach organizacji studenckich oraz kół naukowych. Aktywność Koła Naukowego Filozofów koncentruje się na organizowaniu imprez cyklicznych: wystąpień studentów w ramach Klubu Dyskusyjnego, projekcji filmowych pod znakiem Klubu Filmowego i spotkań z ludźmi kultury i nauki pod egidą Klubu Krytycznego. Wystawy oraz spotkania poświęcone sztuce współczesnej przygotowuje Sekcja Estetyki KNF. Przedmiotem działalności Koła jest również organizacja konferencji naukowych. Natomiast studenci okcydentalistyki, realizujący w ramach swych studiów kilkanaście projektów rocznie, non-stop oferują udział w debatach, prezentacjach, projekcjach, wycieczkach, grach dydaktycznych i innych wydarzeniach popularyzujących widzę humanistyczną.

INSTYTUT HISTORII UŁ mieści się w nowoczesnym budynku dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Znakomite zbiory Biblioteki Instytutu (74 386 woluminów książek, 2 365 jednostek zbiorów specjalnych oraz 840 tytułów czasopism w 17 234 woluminach) dają studentom możliwość poszerzenia wiedzy humanistycznej, zachęcają do wielotorowych poszukiwań i ułatwiają dotarcie do rzadkiej literatury. Instytut Historii współpracuje z czołowymi ośrodkami naukowymi w Europie. Współuczestniczy w organizowaniu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych z udziałem wybitnych naukowców, historyków oraz specjalistów nauk pokrewnych, z Europy i świata. Łódzcy historycy są cenieni w kraju i za granicą, pełnią funkcje w ogólnopolskich towarzystwach historycznych, opiniują książki i filmy, popularyzują naukę. Studenci historii mają możliwość rozwijania swoich pasji, działając w Studenckim Kole Naukowym Historyków UŁ oraz w Studenckim Kole Naukowym Mediewistów UŁ. Pozwala to na czynny udział w konferencjach międzynarodowych i ogólnopolskich organizowanych przez Koła oraz na publikowanie własnych prac w materiałach pokonferencyjnych i w wydawanym przez SKNH i SKNM periodykach „Kurier Instytutu Historii” oraz „Mediewista”.

KATEDRA HISTORII SZTUKI posiada swoją siedzibę w zabytkowej, pochodzącej z początku XX w. rezydencji Alfreda Biedermanna. W KHS aktywnie działa Koło Naukowe Historyków Sztuki UŁ – sekcja dawna. Członkowie koła od lat intensywnie uczestniczą w życiu naukowo-dydaktycznym jednostki. Regularnie organizują konferencje naukowe, których owocem jest seria publikacji. Ważną dziedziną aktywności członków koła naukowego są również organizowane wystawy i zajęcia terenowe.

Studia podyplomowe

Wydział Filozoficzno-Historyczny oferuje studia podyplomowe w zakresie filozofii i etyki (prowadzone przez Instytut Filozofii UŁ), historii i wiedzy o społeczeństwie (prowadzone przez Instytut Historii UŁ), oraz rzeczoznawstwa uzbrojenia (prowadzone przez Instytut Archeologii UŁ). Programy studiów łączą najlepsze doświadczenia dydaktyki i jej nowoczesne formy interaktywne. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez pracowników Wydziału, filozofów oraz historyków, posiadających najwyższe kwalifikacje merytoryczne.

Etyka i Filozofia w Szkole (3 semestry, 350 godzin)
– przeznaczone głównie dla nauczycieli, chcących poszerzyć wiedzę z etyki i filozofii i wykorzystać zdobyte umiejętności w nauczaniu filozofii oraz etyki na wszystkich poziomach szkolnych. Planowany jest również moduł dla osób innych profesji.
– studia zapewniają: obszerną wiedzę z historii filozofii, filozofii współczesnej i etyki; kursy z praktycznego wykorzystania filozofii (sztuka prowadzenia sporów, dociekania filozoficzne, poradnictwo filozoficzne); warsztaty psychologiczne.
– Termin zgłoszeń: W każdym roku do 10 października
– Więcej informacji: www.filozof.uni.lodz.pl; kaczmarek@filozof.uni.lodz.pl; sekretariat IF UŁ (42) 635-61-35

Przygotowanie nauczycielskie do prowadzenia zajęć z filozofii i etyki (3 semestry, 375 godzin + 240 godzin praktyk)
– przeznaczone głównie dla absolwentów studiów filozoficznych, dają możliwość zdobycia przewidzianych wymaganiami MNiSW teoretycznych i praktycznych kwalifikacji pedagogicznych przygotowujących do prowadzenia zajęć z dwóch przedmiotów szkolnych: etyki i filozofii. Uprawniają do nauczania tytułowych przedmiotów na wszystkich poziomach edukacji szkolnej (absolwenci studiów II o, magisterskich) bądź w szkołach podstawowych i gimnazjalnych (absolwenci studiów Io, licencjackich)
– dają prawo prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w szkole i innych placówkach oświatowych, a także do podjęcia pracy w charakterze wychowawcy kolonijnego.
Więcej informacji: www.filozof.uni.lodz.pl; sekretariat IF UŁ (42) 635-61-35

Studia Podyplomowe Nauczania Historii (3 semestry, 430 godzin)
Studia Podyplomowe Nauczania Wiedzy o Społeczeństwie (3 semestry, 400 godzin)
 
– przeznaczone dla nauczycieli, absolwentów studiów wyższych (II o, magisterskich) w zakresie przygotowania do nauczania kolejnego przedmiotu, w tym przypadku historii lub wiedzy o społeczeństwie. Zajęcia odbywają się w trybie studiów zaocznych tj. w soboty i niedziele, 5-6 razy w semestrze.
– studia te są propozycją przede wszystkim dla osób, które pragną doskonalić się zawodowo, odnawiać swoją wiedzę z danej dziedziny lub dążą do przekwalifikowania i pozyskania nowych umiejętności, które zwiększą ich atrakcyjność na rynku pracy. Słuchacze studiów podyplomowych obok zajęć merytorycznych są zobowiązani do odbycia praktyk pedagogicznych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Więcej informacji: www.historia.uni.lodz.pl; sekretariat IH UŁ (42) 635-61-84

Rzeczoznawstwo uzbrojenia
– przeznaczone dla osób, które chcą w przyszłości pracować w charakterze biegłych sądowych lub, po spełnieniu odpowiednich warunków, jako rzeczoznawcy uzbrojenia. Ponadto kurs jest skierowany do pracowników służb mundurowych (Policji, Straży Granicznej itp.), placówek muzealnych i kulturowych oraz osób wywodzących się ze środowisk rekonstrukcji historycznej i kolekcjonerskich.
Na studia może się zapisać osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów wyższych przynajmniej na poziomie licencjatu. W programie studiów przewiduje się zajęcia praktyczne w wybranej placówce muzealnej oraz pracowni konserwacji zabytków Instytutu Archeologii UŁ celem zapoznania słuchaczy z materiałem bronioznawczym.
– Więcej informacji: www.archeologia.uni.lodz.pl; sekretariat IA UŁ (42) 665-54-11

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Stacjonarne

Studia II stopnia (magisterskie 2-letnie)

Stacjonarne