Uniwersytet Łódzki
PRODUKCJA TEATRALNA:

PRODUKCJA TEATRALNA

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Stacjonarne

Pod warunkiem uruchomienia studiów przez Senat UŁ.

Orientacyjny limit miejsc

35 (min. 25)

Opis studiów

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji do produkcji, organizacji oraz zarządzania spektaklami teatralnymi oraz wszelkiego rodzaju imprezami widowiskowymi. W trakcie studiów studentki i studenci poznają zasady organizacji przedsięwzięć artystycznych, zarządzania projektem, efektywnej realizacji celów i oceny ryzyka. Program kształcenia uwzględnia specyfikę projektów artystycznych, w tym spektakli teatralnych, dlatego łączy zagadnienia z zakresu estetyki współczesnego teatru, kulturoznawstwa, sztuki współczesnej z praktycznymi umiejętnościami planowania, budżetowania, tworzenia i kontroli harmonogramu, procesu promocji oraz rozliczanie dotacji. Program studiów obejmuje 360 godzin praktyk zawodowych w instytucjach związanych z produkcją i organizacją widowisk.

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 25 osób.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku PRODUKCJA TEATRALNA posiada umiejętność analizowania zjawisk związanych z teatrem i widowiskami we wszystkich obszarach, w skali globalnej, narodowej, regionalnej i lokalnej oraz wiedzę potrzebną przy planowaniu, finansowaniu i zarządzaniu produkcją teatralną i organizacją widowisk. Postrzega zjawiska związane z teatrem i widowiskami w perspektywie kulturoznawczej oraz zna zasady ekonomiczne i prawne leżące u podstaw organizacji i zarządzania współczesnymi instytucjami kultury.

Studia licencjackie na kierunku PRODUKCJA TEATRALNA przygotowują do pełnienia w sposób profesjonalny obowiązków związanych z produkcją teatralną i organizacją widowisk. Wiedza i doświadczenie praktyczne zdobyte w trakcie studiów przygotowują absolwenta do pracy w teatrach, instytucjach kultury i stowarzyszeniach związanych z organizacją widowisk i koncertów, w działach kultury urzędów administracji różnego szczebla, agencjach artystycznych. Absolwent jest również przygotowany do podjęcia kształcenia  na studiach II stopnia (magisterskich).

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
język polski (albo rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
język obcy nowożytny
3
maksymalnie dwa
(nie wymagane)
historia, historia sztuki, WOS, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, wiedza o tańcu, filozofia
Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze
Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,545 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
133,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,511,25

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
filolog@uni.lodz.pl
tel.: +48 42 665 51 06,
fax: +48 42 665 52 54