Uniwersytet Łódzki
LINGWISTYKA DLA BIZNESU:

LINGWISTYKA DLA BIZNESU

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Niestacjonarne (zaoczne)

Orientacyjny limit miejsc

60 (min. 25)

Opis studiów

Relacje uczelni z otoczeniem społecznym i gospodarczym stają się coraz istotniejszym aspektem działania szkolnictwa wyższego. Obok tradycyjnych zadań uniwersytetu, kształcenia i badań naukowych, pojawia się tzw. „trzecia misja” uczelni wyższej, obejmująca relacje z sektorem przedsiębiorstw, sektorem publicznym oraz pozarządowym, innymi słowy otoczeniem społeczno-gospodarczym. Celem współpracy Uczelni z Pracodawcami jest wymiana doświadczeń i zacieśnianie współpracy z przedsiębiorcami i pracodawcami, którzy mogą współtworzyć programy dydaktyczne, prowadzić zajęcia i warsztaty, organizować staże lub zgłaszać problemy badawcze do opracowania w ramach prac dyplomowych, jak również współtworzyć innowacyjne nowe kierunki studiów będące odpowiedzią na aktualne potrzeby rynku pracy, takie jak LINGWISTYKA DLA BIZNESU. Prace dyplomowe będą pisane na tematy formułowane w porozumieniu z firmami, np. w formie projektów rozwiązujących problemy praktyczne.

Studia na kierunku LINGWISTYKA DLA BIZNESU oferowane przez Uniwersytet Łódzki łączą wyżej wymienioną tradycję z nowoczesnością oraz potrzebami współczesnego rynku pracy. Pozwalają na uzyskanie rzetelnej kompetencji językowej z dwóch języków obcych na poziomie powyżej B2 zgodnie z normami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), w tym również odmian specjalistycznych tych języków, połączonej z umiejętnościami i oczekiwaniami szczególnie pożądanymi przez współczesnego pracodawcę.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Jako pracownik administracyjny, biurowy w następujących działach firm: personalnym, logistycznym, obsługi klienta, organizacji i zrządzania w firmach o charakterze międzynarodowych, zróżnicowanych kulturowo.

Absolwent studiów licencjackich może kontynuować kształcenie na studiach magisterskich, których rekrutacja i wymagania wstępne przewidują kompetencje zdobyte na I stopniu LINGWISTYKI DLA BIZNESU. Może także kontynuować kształcenie na studiach magisterskich w krajach, w których obowiązuje dwustopniowy system kształcenia uniwersyteckiego, w szczególności w krajach niemieckojęzycznych, romańskich i anglojęzycznych. Dla absolwenta I stopnia lingwistyki dla biznesu otwarte są studia podyplomowe i kursy dokształcające w UŁ i innych uczelniach, uzupełniające jego wykształcenie.

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
język angielski
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
drugi język obcy, matematyka, WOS, geografia, informatyka, język polski
3
maksymalnie dwa
(nie wymagane)
drugi język obcy, matematyka, WOS, geografia, informatyka, język polski
Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze
Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,545 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
133,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,511,25

Ogólne uwagi dotyczące zasad rekrutacji

W roku 2016/2017 uruchomione będą grupy z językami: niemieckim, francuskim, słowiańskim – w zależności od możliwości wydziału (uczone od podstaw). Limity grup językowych: 18-22 studentów w każdej grupie językowej. Zapisy do grup językowych po ogłoszeniu wyników rekrutacji, zgodnie z życzeniami studentów, ale w razie większej liczby kandydatów na któryś język – w kolejności rankingu przyjęć. Jeśli zgłosi się 32-50 kandydatów uruchomione zostaną grupy z językami francuskim i niemieckim. Jeżeli zgłosi się do 28 kandydatów zostanie uruchomiona grupa tylko z językiem niemieckim.

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
filolog@uni.lodz.pl
tel.: +48 42 665 51 06,
fax: +48 42 665 52 54