Uniwersytet Łódzki
LINGWISTYKA DLA BIZNESU:

LINGWISTYKA DLA BIZNESU

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

80 (min. 40)

Firmy współprowadzące kierunek: Infosys Polska, Fujitsu, CERI

filologiczne

Opis studiów

Studia na kierunku LINGWISTYKA DLA BIZNESU oferowane przez Uniwersytet Łódzki mają charakter interdyscyplinarny i należą do obszaru kształcenia w zakresie nauk humanistycznych oraz nauk ekonomicznych. Połączenie tych dwóch obszarów nauk zostało uznane za warunek niezbędny dla prawidłowego przygotowania studentów do pracy we współczesnym międzynarodowym środowisku korporacyjnym. Istotą założeń programowych studiów jest nacisk na uzyskanie rzetelnej kompetencji językowej z dwóch języków obcych na poziomie powyżej B2 zgodnie z normami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), w tym również odmian specjalistycznych tych języków, połączonej z umiejętnościami i oczekiwaniami szczególnie pożądanymi przez współczesnego pracodawcę. Prace dyplomowe mają mieć charakter praktyczny i są pisane na tematy formułowane w porozumieniu z firmami, np. w formie projektów rozwiązujących problemy praktyczne.

Specjalności

4 – 5 grup językowych (niemiecki, francuski, rosyjski i słoweński). Wstępna deklaracja wyboru drugiego języka w momencie składania dokumentów.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku może więc znaleźć pracę jako pracownik administracyjny, biurowy w następujących działach firm: personalnym, logistycznym, obsługi klienta, organizacji i zarządzania w firmach o charakterze międzynarodowych, zróżnicowanych kulturowo.

Absolwent studiów licencjackich może kontynuować kształcenie na studiach magisterskich, których rekrutacja i wymagania wstępne przewidują kompetencje zdobyte na I stopniu LINGWISTYKI DLA BIZNESU.

Od 2019 studia można kontynuować na kierunku Lingwistyka w Komunikacji Specjalistycznej.  

Może także kontynuować kształcenie na studiach magisterskich w krajach, w których obowiązuje dwustopniowy system kształcenia uniwersyteckiego, w szczególności w krajach niemieckojęzycznych, romańskich i anglojęzycznych. Dla absolwenta I stopnia LINGWISTYKI DLA BIZNESU otwarte są studia podyplomowe i kursy dokształcające w UŁ i innych uczelniach, uzupełniające jego wykształcenie.

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
język angielski
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
drugi język obcy, matematyka, WOS, geografia, informatyka
3
maksymalnie dwa
(niewymagane)
drugi język obcy, matematyka, WOS, geografia, informatyka
Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze
Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,545 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
133,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,511,25

Ogólne uwagi dotyczące zasad rekrutacji

Wstępna deklaracja wyboru języka w momencie składania dokumentów.
W roku 2020/2021 grupy z językami: niemieckim, francuskim, rosyjskim i słoweńskim ( w zależności od możliwości Wydziału). Limity grup językowych: 18-22 studentów w każdej grupie językowej. Zapisy do grup językowych po ogłoszeniu wyników rekrutacji, zgodnie z życzeniami studentów, ale w razie większej liczby kandydatów na dany język – w kolejności rankingu przyjęć.

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
filolog@uni.lodz.pl
tel.: +48 42 665 51 06,
fax: +48 42 665 52 54