Uniwersytet Łódzki
FILOLOGIA ROMAŃSKA:

FILOLOGIA ROMAŃSKA

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

60 - 5 grup językowych (min. 20)

Język francuski od podstaw lub zaawansowany, drugi język obcy od podstaw lub zaawansowany. Wstępna deklaracja wyboru drugiego języka i poziomu języka w momencie składania dokumentów.

filologiczne

Opis studiów

Na kierunku FILOLOGIA ROMAŃSKA kształcenie obejmuje obowiązkowo język francuski oraz, w zależności od wyboru specjalności, angielski, włoski lub hiszpański. Na obu specjalnościach istnieje możliwość nauki języka francuskiego zarówno od podstaw, jak i na poziomie średniozaawansowanym. W przypadku grupy średniozaawansowanej wymagana jest znajomość języka francuskiego na poziomie B1.

Studenci wybierają jedną z dwóch specjalności:

– język francuski z drugim językiem romańskim (włoskim lub hiszpańskim). Nie jest wymagana wstępna znajomość drugiego języka romańskiego.

 język francuski z językiem angielskim. W przypadku tej specjalności wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1;

Wstępna deklaracja poziomu języka francuskiego i wybór drugiego języka następują w momencie składania dokumentów.

W trakcie nauki studenci mogą nauczyć się biegle języka francuskiego i drugiego wybranego języka, jednocześnie zaś uzyskać rzetelną wiedzę o języku, literaturze i kulturze odpowiednich obszarów językowych. Zapewnia to znaczną elastyczność w dopasowaniu się do oferty rynku pracy. Większość zajęć dydaktycznych odbywa się w przedmiotowych językach obcych. Studenci kierunku mogą wyjeżdżać za granicę w ramach programu Erasmus+. Stypendia te trwają jeden lub dwa semestry i są bardzo dobrą okazją do pogłębienia wiedzy językowej zdobytej w ramach studiów w kraju.

Nabyte umiejętności umożliwiają absolwentowi pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury. Absolwent jest przygotowany do studiów drugiego stopnia.

Specjalności

JĘZYKOZNAWSTWO

Oferowane są dwa seminaria językoznawcze. W pierwszym, w oparciu o podaną bibliografię studenci pogłębiają swoją wiedzę na temat struktury języka francuskiego i jego historii, zapoznają się z podstawowymi pojęciami z zakresu leksykologii i lingwistyki kulturowej. Mają też możliwość usystematyzowania materiału przerabianego na wcześniejszych zajęciach z zakresu językoznawstwa. Drugie skupia się na językoznawstwie stosowanym, a także na wybranych problemach współczesnej francuszczyzny mówionej i pisanej. Prace dotyczyć mogą zarówno języka mówionego jak i języka pisanego używanego w codziennej komunikacji, w mediach oraz w komunikacji wirtualnej.

LITERATUROZNAWSTWO

Oferowane są dwa seminaria literaturoznawcze. Jedno skupia się na literaturze pięknej, przede wszystkim z francuskiego obszaru językowego, choć możliwe są też prace komparatystyczne. Praca polega na dogłębnej analizie tekstu i umieszczeniu go na tle historyczno- literackim danej epoki. Drugie seminarium dotyczy literatury faktu, również związanej z francuskim obszarem językowym. Analizowane są aspekty literacko-kulturowe wybranego korpusu tekstów.

 

Seminaria uzupełniają zajęcia specjalizacyjne językoznawcze i literaturoznawcze.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia na kierunku FILOLOGIA ROMAŃSKA, specjalność język francuski z językiem angielskim legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka francuskiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.  Posiada wiedzę o języku, literaturze i kulturze krajów francuskiego i angielskiego obszaru językowego oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu. Nabyte umiejętności umożliwiają absolwentowi pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury. Absolwent jest przygotowany do studiów II stopnia.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku FILOLOGIA ROMAŃSKA, specjalność: język francuski z drugim językiem romańskim (włoskim lub hiszpańskim) legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka francuskiego na poziomie biegłości  C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz bardzo dobrą znajomością drugiego języka (hiszpańskiego, włoskiego). Posiada wiedzę o języku, literaturze i kulturze krajów francuskiego obszaru językowego oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu. Nabyte umiejętności umożliwiają absolwentowi pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury. Absolwent jest przygotowany do studiów drugiego stopnia.

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
język obcy
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
język polski (albo język rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)
3
maksymalnie dwa
(niewymagane)
historia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, drugi język obcy, geografia
Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze
Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,545 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
133,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,511,25

Ogólne uwagi dotyczące zasad rekrutacji

Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata: ogólna znajomość literatury polskiej, podstawowa znajomość gramatyki języka polskiego, podstawowa orientacja w polskim życiu kulturalnym, podstawowa znajomość historii powszechnej.
Ponadto, dla specjalności język francuski z językiem angielskim znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1,
dla specjalności język francuski z drugim językiem romańskim (włoskim lub hiszpańskim): znajomość języka francuskiego nie jest wymagana w przypadku grupy, w której prowadzona będzie nauka języka francuskiego od podstaw, znajomość języka francuskiego na poziomie B1 w przypadku grupy, w której nauka prowadzona będzie na poziomie zaawansowanym.

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
filolog@uni.lodz.pl
tel.: +48 42 665 51 06,
fax: +48 42 665 52 54