Uniwersytet Łódzki
FILOLOGIA HISZPAŃSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM:

FILOLOGIA HISZPAŃSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

60 (min. 25)

Nauka języka hiszpańskiego od początku, język angielski zaawansowany; przyjmowane są także osoby z zaawansowaną znajomością języka hiszpańskiego.
Wstępna deklaracja poziomu języka w momencie składania dokumentów.

filologiczne

Opis studiów

Studia na kierunku FILOLOGIA HISZPAŃSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM przewidują intensywne kształcenie w zakresie dwóch języków – hiszpańskiego i angielskiego, uzyskanie gruntownej i praktycznej wiedzy z językoznawstwa, traduktologii oraz literaturoznawstwa hiszpańskiego i hispanoamerykańskiego. Ponadto, studia umożliwiają uzyskanie podstawowych wiadomości z zakresu dydaktyki języka hiszpańskiego, które zostaną pogłębione w ramach bloku pedagogicznego odbywającego się na studiach II stopnia. Program studiów przewiduje również dodatkową specjalność związana z językiem angielskim, w ramach której student zapoznaje się z podstawami historii, literatury i kultury USA, z uwzględnieniem elementów latynoskich, a także z gramatyką pedagogiczną języka angielskiego oraz gramatyką kontrastywną hiszpańsko-angielską.

Specjalności

Specjalizacje wybierane od V semestru:

Językoznawczo-traduktologiczna

Celem specjalizacji jest nabycie praktycznych wiadomości i umiejętności z zakresu gramatyki i słownictwa języka hiszpańskiego, opanowanie podstaw nauczania tego języka oraz podstaw tłumaczenia z języka hiszpańskiego na polski i odwrotnie. Cennym uzupełnieniem specjalizacji językoznawczej są przedmioty związane z gramatyką i metodyką nauczania języka angielskiego, a także gramatyką porównawczą języka hiszpańskiego i angielskiego.

Przygotowanie teoretyczne z ww. dziedzin ma pomóc m.in. w napisaniu pracy licencjackiej z językoznawstwa hiszpańskiego.

Literaturoznawczo-kulturoznawcza

Celem specjalizacji jest przekazanie i ugruntowanie wiedzy o literaturze, kulturze i historii Hiszpanii oraz Ameryki Łacińskiej. Student uczy się analizy zjawisk życia literackiego i kulturowego krajów hiszpańskojęzycznych m.in. w oparciu o umiejętność rozumienia i wykorzystywania tekstów krytycznych. Wiedza nabyta w ramach tej specjalizacji prowadzi do napisania pracy licencjackiej z zakresu literaturoznawstwa lub kulturoznawstwa hiszpańskiego i hispanoamerykańskiego.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Absolwent:

W razie potrzeby jest przygotowany do ewentualnej zmiany profilu zawodowego.

Po uzyskaniu tytułu licencjata absolwent jest przygotowany do podjęcia nauki na studiach drugiego stopnia.

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
język angielski lub język hiszpański
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
drugi język obcy lub język polski
3
maksymalnie dwa
(niewymagane)
historia, WOS, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, filozofia
Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze
Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,545 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
133,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,511,25

Ogólne uwagi dotyczące zasad rekrutacji

Od kandydata jest wymagana zaawansowana znajomości języka angielskiego i polskiego.

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
filolog@uni.lodz.pl
tel.: +48 42 665 51 06,
fax: +48 42 665 52 54