Uniwersytet Łódzki
FILOLOGIA ANGIELSKA:

FILOLOGIA ANGIELSKA

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

100 (min. 30)

filologiczne

Opis studiów

Studia na kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA umożliwiają zdobycie wiedzy szczegółowej na temat języka angielskiego oraz literatury, historii i kultury krajów anglojęzycznych. Program obejmuje zajęcia z filologicznych obszarów badawczych, takich jak językoznawstwo oraz literaturo- i kulturoznawstwo obszaru anglojęzycznego. Zajęcia mają na celu rozwijanie podstawowych umiejętności humanistycznych, takich jak umiejętność krytycznego myślenia, analizowania i rozwiązywania problemów, komunikowania i argumentowania swoich poglądów, umiejętność pracy własnej i pracy twórczej. W połączeniu z rzetelną wiedzą na temat języka, literatury i kultury, studia te dają absolwentom szeroki wachlarz wiedzy, umiejętności i kompetencji, które są obecnie bardzo pożądane na dynamicznym i interdyscyplinarnym rynku pracy. Poszczególne specjalności pozwalają studentom rozwijać praktyczne umiejętności językowe w różnych kontekstach zawodowych i naukowych.

Od 1 semestru możliwość wyboru specjalności:

 

Poszczególne specjalności zostaną uruchomione, gdy zgłosi się minimum 20 osób.

Limity grup językowych: min. 20, max. 25 osób – możliwość łączenia w grupach studentów z innych kierunków/specjalności wydziału Filologicznego. Grupy poniżej 20 osób nie zostaną uruchomione.

W przypadku większej liczby kandydatów na specjalność lub grupy językowe, niż przewidywane limity, pierwszeństwo w wyborze będą mieli przyjęci kandydaci z największą liczbą punktów rekrutacyjnych.

Do grupy z drugim językiem obcym zaawansowanym będą mogli się zapisywać kandydaci, którzy zdali maturę z tego języka lub posiadają certyfikat na poziomie: niemiecki i rosyjski min. A2.

Specjalności

Specjalność NAUCZYCIELSKA

Specjalność nauczycielska obejmuje kursy psychologii, pedagogiki, emisji głosu, dy­daktyki nauczania języka angielskiego jako obcego  oraz praktyki pedagogiczne w szkole podstawowej. Studenci poznają metody i techniki nauczania języka angielskiego na odpowiednim etapie edukacyjnym, rozwijają umiejętności krytycznej refleksji nad teorią i praktyką edukacyjną, poznają teoretyczne podstawy procesu dydaktycznego i ewaluacji, a także prawne podstawy funkcjonowania szkoły i pracy w zawodzie nauczyciela. Absolwenci otrzymują uprawnienia do nauczania języka an­gielskiego zgod­nie z odpowiednim rozporządzeniem ministra.

Specjalność TŁUMACZENIOWA

Oferta kierowana jest do studentów, którzy chcieliby rozwijać swoje umiejętności translatorskie oraz kształtować warsztat niezbędny do wykonywania zawodu tłumacza. Studenci szkolą sprawność zarówno tłumaczenia pisemnego jak i ustnego. Oferta dydaktyczna specjalności obejmuje elementy języków specjalistycznych, min. prawa, administracji czy biznesu, oraz przekładu audiowizualnego, lokalizacji oraz tłumaczenia literackiego. Specjalność zawiera ogólną teorię tłumaczeń oraz praktyczną wiedzę z zakresu tłumaczeń z języka obcego na rodzimy i odwrotnie. Program przewiduje przekazanie wiedzy teoretycznej z zakresu translatoryki wspomaganej ćwiczeniami praktycznymi w zakresie tłumaczeń literackich i specjalistycznych. Specjalność została tak skonstruowana by dać absolwentom niezbędne podstawy do dalszego rozwijania zdobytej wiedzy, wykonywania przyszłych zadań translatorskich, oraz podniesienie konkurencyjności absolwentów na dynamicznym rynku pracy.

Specjalność FILOLOGIA ANGIELSKA Z DRUGIM JĘZYKIEM OBCYM daje możliwość osiągnięcia biegłości w drugim języku obcym. Dzięki równoczesnemu rozwijaniu znajomości dwóch języków specjalność ta daje doskonałą podstawę do zdobywania umiejętności komunikacyjnych i stwarza możliwości dalszego rozwoju w zawodach związanych z współpracą międzynarodową.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Ukończenie studiów w zakresie FILOLOGII ANGIELSKIEJ daje absolwentom szereg możliwości odnalezienia się na współczesnym rynku pra­cy. Dzięki urozmaiconej ofercie dydaktycznej studia te przygotowują absolwentów do podjęcia pracy zawodowej w wielu sektorach. Poniższa lista przykładowych zawodów wykonywanych przez naszych absolwentów oczywiście nie wyczerpuje licznych możliwości jakie daje ukończe­nie studiów filologii angielskiej.

Nasi absolwenci najczęściej podejmują pracę w zawodach:

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
język angielski (albo inny język obcy, gdy w kategorii 2 jest język angielski)
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
język polski (albo język rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)
3
maksymalnie dwa
(niewymagane)
historia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, drugi język obcy, geografia
Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze
Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,545 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
133,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,511,25

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
filolog@uni.lodz.pl
tel.: +48 42 665 51 06,
fax: +48 42 665 52 54