Uniwersytet Łódzki
FILOLOGIA ANGIELSKA:

FILOLOGIA ANGIELSKA

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

100 (min. 30)

humanistyczne

Opis studiów

Studia na kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA umożliwiają zdobycie wiedzy szczegółowej na temat języka angielskiego oraz literatury, historii i kultury krajów anglojęzycznych. Poszczególne specjalności oraz bloki specjalizacyjne pozwalają studentom rozwijać praktyczne umiejętności językowe w różnych kontekstach zawodowych i naukowych.

Od pierwszego semestru możliwość wyboru specjalności:

Poszczególne specjalizacje zostaną uruchomione, gdy zgłosi się minimum 20 osób.

Limity grup językowych: min. 20, max. 25 osób – możliwość łączenia w grupach studentów z innych kierunków/specjalności Wydziału Filologicznego. Grupy poniżej 20 osób nie zostaną uruchomione.

W przypadku większej liczby kandydatów na specjalność lub grupy językowe, niż przewidywane limity, pierwszeństwo w wyborze będą mieli przyjęci kandydaci z największą liczbą punktów rekrutacyjnych.

Do grupy z drugim językiem obcym zaawansowanym będą mogli się zapisywać kandydaci, którzy zdali maturę z tego języka lub posiadają certyfikat na poziomie: niemiecki i rosyjski min. A2.

Specjalności

Specjalność ANGLISTYCZNA proponuje zajęcia z filologicznych obszarów badawczych, takich jak językoznawstwo oraz literaturo- i kulturoznawstwo obszaru anglojęzycznego. Zajęcia mają na celu rozwijanie podstawowych umiejętności humanistycznych, takich jak umiejętność krytycznego myślenia, analizowania i rozwiązywania problemów, komunikowania i argumentowania swoich poglądów, umiejętność pracy własnej i pracy twórczej. W połączeniu z rzetelną wiedzą na temat języka, literatury i kultury, studia te dają absolwentom szeroki wachlarz wiedzy, umiejętności i kompetencji, które są obecnie bardzo pożądane na dynamicznym i interdyscyplinarnym rynku pracy.

Specjalność FILOLOGIA ANGIELSKA Z DRUGIM JĘZYKIEM OBCYM oprócz rzetelnej wiedzy w zakresie językoznawstwa, literaturo- i kulturoznawstwa angielskiego daje możliwość osiągnięcia biegłości w drugim języku obcym. Dzięki równoczesnemu rozwijaniu znajomości dwóch języków specjalność ta daje doskonałą podstawę do zdobywania umiejętności komunikacyjnych i stwarza możliwości dalszego rozwoju w zawodach związanych z współpracą międzynarodową.

Po pierwszym roku studenci wybierają jedną ze specjalizacji zawodowych:

TŁUMACZENIOWA

Oferta kierowana jest do studentów, którzy chcieliby rozwijać swoje umiejętności translatorskie oraz kształtować warsztat niezbędny do wykonywania zawodu tłumacza. Studenci szkolą sprawność zarówno tłumaczenia pisemnego jak i ustnego. Oferta dydaktyczna specjalizacji obejmuje elementy języków specjalistycznych, min. prawa, administracji czy biznesu, oraz przekładu audiowizualnego, lokalizacji oraz tłumaczenia literackiego. Specjalizacja zawiera ogólną teorię tłumaczeń oraz praktyczną wiedzę z zakresu tłumaczeń z języka obcego na rodzimy i odwrotnie. Program przewiduje przekazanie wiedzy teoretycznej z zakresu translatoryki wspomaganej ćwiczeniami praktycznymi w zakresie tłumaczeń literackich i specjalistycznych. Przedstawiona specjalizacja została tak skonstruowana by dać absolwentom niezbędne podstawy do dalszego rozwijania zdobytej wiedzy, wykonywania przyszłych zadań translatorskich, oraz podniesienie konkurencyjności absolwentów na dynamicznym rynku pracy.

NAUCZYCIELSKA

W ramach specjalizacji nauczycielskiej studenci uczestniczą w zajęciach z dy­daktyki nauczania języka angielskiego jako obcego oraz drugiego przedmio­tu (drugi język ob­cy). Specjalizacja obejmuje także kursy psychologii, pedagogiki i emisji głosu oraz praktyki pedagogiczne w szkole podstawowej. Absolwenci otrzymują uprawnienia do nauczania języka an­gielskiego i drugiego przedmiotu zgod­nie z odpowiednim rozporządzeniem ministra. W ramach blo­ku pedagogicznego studenci uczestni­czą w zajęciach z dydaktyki nauczania języka angielskiego, psychologii, pe­dagogiki i emisji głosu oraz odbywają praktyki pedagogiczne w szkole pod­stawowej. Absolwenci otrzymują upraw­nienia do nauczania języka angielskiego zgodnie z odpowiednim rozporządze­niem ministra.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Ukończenie studiów w zakresie FILOLOGII ANGIELSKIEJ daje absolwentom szereg możliwości odnalezienia się na współczesnym rynku pracy. Dzięki urozmaiconej ofercie dydaktycznej studia te przygotowują absolwentów do podjęcia pracy zawodowej w wielu sektorach. Poniższa lista przykładowych zawodów wykonywanych przez naszych absolwentów oczywiście nie wyczerpuje licznych możliwości jakie daje ukończenie studiów FILOLOGII ANGIELSKIEJ.

Nasi absolwenci najczęściej podejmują pracę w zawodach:

■   nauczyciel,

■   tłumacz,

■   konsultant metodyczny,

■   edytor,

■   dziennikarz,

■   researcher,

■   ekspert do spraw krajów anglojęzycznych (w zakresie doradztwa w sprawach kultury, polityki, gospodarki),

■   wykwalifikowany pracownik w branży kultury i mediów,

■   asystent zarządu firm z kapitałem zagranicznym,

■   pracownik biurowy w firmach zagranicznych.

Ponadto, absolwent, który wybierze specjalizację metodyczną obejmującą zajęcia warsztatowe, wykłady a także praktyki szkolne uzyska uprawnienia do nauczania języka angielskiego (lub angielskiego i drugiego języka obcego) w szkole podstawowej.

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
język angielski (albo inny język obcy, gdy w kategorii 2 jest język angielski)
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
język polski (albo język rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)
3
maksymalnie dwa
(nie wymagane)
historia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, filozofia, drugi język obcy, geografia
Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze
Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,545 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
133,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,511,25

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
filolog@uni.lodz.pl
tel.: +48 42 665 51 06,
fax: +48 42 665 52 54