Uniwersytet Łódzki
FILOLOGIA ANGIELSKA:

FILOLOGIA ANGIELSKA

Studia II stopnia (magisterskie 2-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

120 (min. 30)

Opis studiów

Studia drugiego stopnia na kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA pozwalają na znaczne poszerzenie wiedzy na temat języka, historii, literatury oraz kultury krajów obszaru anglojęzycznego zdobytej w ramach studiów pierwszego stopnia. Zajęcia rozwijają umiejętności humanistyczne takie jak umiejętność krytycznego myślenia, analizowania i rozwiązywania problemów, oraz argumentowania własnych poglądów, kładąc szczególny nacisk na ich praktyczne zastosowanie w przygotowywaniu ukierunkowanych tematycznie projektów, pisaniu różnego typu tekstów i przygotowywaniu profesjonalnych prezentacji. Zarówno wiedza specjalistyczna jak i kompetencje językowe nabyte w trakcie studiów pozwolą absolwentom na podjęcie pracy w szkolnictwie, biurach tłumaczy, wydawnictwach, mediach, biznesie jak i instytucjach kultury. W połączeniu ze szczegółową wiedzą na temat językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, nabyty w trakcie studiów wachlarz umiejętności praktycznych pozwoli również na podjęcie studiów III stopnia.

Specjalności

Specjalizacje dodatkowe*:  OGÓLNA, NAUCZYCIELSKA, TŁUMACZENIOWA, KULTURA I MEDIA

*Uruchomienie poszczególnych specjalizacji uzależnione będzie od liczby chętnych.

FILOLOGICZNA OGÓLNA

Oprócz zaawansowanych zajęć anglistycznych specjalizacja ogólna daje możliwość rozszerzenia zakresu zdobywanej przez studenta wiedzy i umiejętności poprzez korzystanie z oferty całego wydziału oraz zajęć ogólnouniwersyteckich. Specjalizacja akademicka jest adresowana przede wszystkim do tych osób, które w czasie studiów I stopnia realizowały program specjalizacji nauczycielskiej lub tłumaczeniowej, a na potrzeby pracy magisterskiej lub dalszej pracy akademickiej chciałyby poszerzyć swoje wykształcenie o zagadnienia wykraczające poza ramy filologii angielskiej.

NAUCZYCIELSKA

W ramach specjalizacji nauczycielskiej studenci uczestniczą w zajęciach z dydaktyki nauczania języka angielskiego oraz drugiego języka obcego. Specjalizacja obejmuje także kursy psychologii i pedagogiki oraz praktyki pedagogiczne w szkole ponadgimnazjalnej. Absolwenci otrzymują uprawnienia do nauczania języka angielskiego i drugiego języka zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra. W ramach kontynuacji bloku pedagogicznego studenci uczestniczą w zajęciach z dydaktyki nauczania języka angielskiego, psychologii i pedagogiki oraz odbywają praktyki pedagogiczne w szkole ponadgimnazjalnej. Absolwenci otrzymują uprawnienia do nauczania języka angielskiego zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra.

TŁUMACZENIOWA

Uczestnicy kursu zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne w zawodzie tłumacza. Szczególny nacisk położony jest na rozwijanie umiejętności językowych w zakresie tłumaczenia ogólnego, literackiego oraz specjalistycznego w wybranych dziedzinach, np. prawa, medycyny, etc., a także na potrzeby mediów audiowizualnych. W ramach specjalizacji studenci odbywają szereg zajęć teoretycznych w formie wykładów i ćwiczeń, a także praktycznych, rozwijających umiejętności niezbędne do wykonywania wszystkich typów tłumaczeń: ustnych, symultanicznych, konsekutywnych, pisemnych, lokalizacji, itp. Wykładowcy prowadzący zajęcia w ramach specjalizacji są uznanymi i doświadczonymi tłumaczami z wieloletnią praktyką zawodową.

KULTURA I MEDIA

Celem specjalizacji jest pokazanie najnowszych zjawisk kultury w ujęciu problemowym. Zagadnienia z dziedziny teatru, filmu, muzyki, mediów, literatury i literatury faktu analizowane będą w odniesieniu do nowych teorii kulturowych oraz prezentowane w powiązaniu z twórczością najważniejszych artystów i twórców współczesnej (inter-)kultury w rozmaitych obszarach geograficznych. Podstawowym celem specjalizacji „Kultura i media” jest prezentacja kultury współczesnej w jej wymiarze praktycznym. Stąd specjalizacja ma nie tylko na celu dostarczyć odpowiednich narzędzi teoretycznych, ale także wskazywać na ich właściwe wykorzystanie przy realizacji projektów i zadań związanych z funkcjonowaniem kultury w przestrzeni publicznej, zarówno polskiej jak i globalnej. Zajęcia z kreatywnego pisania będą ważnym elementem wszystkich modułów składających się na naszą specjalizację. Ponadto w ramach zajęć studenci będą mieli możliwość odbycia praktyk bądź udziału w wolontariatach w ramach działalności prowadzonej przez łódzkie instytucje kultury.

Blok specjalizacyjny „Kultura i media” jest otwarty dla studentów międzynarodowych i w pełni przystosowany do wypełniania założeń ich programu.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów II stopnia posiada szeroką wiedzę o dyskursie akademickim w wybranej dziedzinie naukowej oraz umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie w pełni biegłym (C2). Ponadto, w zależności od wybranej specjalizacji, absolwent posiada zaawansowane kompetencje w zakresie przekładu literackiego, tekstów specjalistycznych pisemnych i ustnych, oraz nauczania języka angielskiego (lub również drugiego języka obcego) w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Zasady przyjęć

Rekrutacja na podstawie dyplomu ukończenia studiów I stopnia w zakresie filologii angielskiej lub dyplomu ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich w innym zakresie plus znajomość języka angielskiego na poziomie C1 potwierdzona certyfikatem oraz rozmowy kwalifikacyjnej. O przyjęciu na studia decyduje suma punktów uzyskana w konkursie dyplomów (50%) i rozmowie kwalifikacyjnej (50%)**. Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w języku angielskim i dotyczy jednej z poniższych dziedzin, do wyboru przez kandydata:
– metodyka nauczania języków obcych,
– językoznawstwo,
– język angielski – zastosowania,
– literatura krajów angielskiego obszaru językowego,
– kultura krajów angielskiego obszaru językowego,
– teoria i praktyka przekładu.

W czasie rozmowy oceniana będzie znajomość wybranej problematyki oraz kompetencja językowa.
** W zależności od ilości kandydatów Komisja Rekrutacyjna może odstąpić od rozmowy kwalifikacyjnej.

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
filolog@uni.lodz.pl
tel.: +48 42 665 51 06,
fax: +48 42 665 52 54