Uniwersytet Łódzki
FILOLOGIA ANGIELSKA:

FILOLOGIA ANGIELSKA

Studia II stopnia (magisterskie 2-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

100 (min. 30)

humanistyczne

Opis studiów

Studia drugiego stopnia na kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA pozwalają na znaczne poszerzenie wiedzy na temat języka, historii, literatury oraz kultury krajów obszaru anglojęzycznego zdobytej w ramach studiów pierwszego stopnia. Zajęcia rozwijają umiejętności humanistyczne takie jak umiejętność krytycznego myślenia, analizowania i rozwiązywania problemów, oraz argumentowania własnych poglądów. Poszerzona wiedza i umiejętności są wykorzystywane w przygotowywaniu ukierunkowanych tematycznie projektów, pisaniu różnego typu tekstów i prezentacji akademickich i profesjonalnych. Zarówno wiedza specjalistyczna jak i kompetencje językowe nabyte w trakcie studiów pozwolą absolwentom na podjęcie pracy w szkolnictwie, biurach tłumaczy, wydawnictwach, mediach, biznesie jak i instytucjach kultury. W połączeniu ze szczegółową wiedzą na temat językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, nabyty w trakcie studiów wachlarz umiejętności pozwoli również na podjęcie studiów trzeciego stopnia.

Specjalności

SPECJALIZACJE:

NAUCZYCIELSKA

W ramach specjalizacji nauczycielskiej studenci uczestniczą w zajęciach z dy­daktyki nauczania języka angielskiego oraz drugiego języka obcego. Specjali­zacja obejmuje także kursy psychologii i pedagogiki oraz praktyki pedagogiczne w szkole ponadgimnazjalnej. Absolwen­ci otrzymują uprawnienia do nauczania języka angielskiego i drugiego języka zgodnie z odpowiednim rozporządze­niem ministra. W ramach kontynuacji bloku pedagogicznego studenci uczestniczą w zajęciach z dy­daktyki nauczania języka angielskiego, psychologii i pedagogiki oraz odbywa­ją praktyki pedagogiczne w szkole ponadgimnazjalnej. Absolwenci otrzymują uprawnienia do nauczania języka angiel­skiego zgodnie z odpowiednim rozporzą­dzeniem ministra.

TŁUMACZENIOWA

Uczestnicy kursu zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne w zawodzie tłumacza. Szczególny nacisk położony jest na rozwijanie umiejętno­ści językowych w zakresie tłumaczenia ogólnego, literackiego oraz specjali­stycznego w wybranych dziedzinach, np. prawa, medycyny, itp., a także na po­trzeby mediów audiowizualnych. W ra­mach specjalizacji studenci odbywają szereg zajęć teoretycznych w formie wy­kładów i ćwiczeń, a także praktycznych, rozwijających umiejętności niezbęd­ne do wykonywania wszystkich typów tłumaczeń: ustnych, symultanicznych, konsekutywnych, pisemnych, lokaliza­cji, itp. Wykładowcy prowadzący zajęcia w ramach specjalizacji są uznanymi i do­świadczonymi tłumaczami z wieloletnią praktyką zawodową.

KULTURA I KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE

Specjalizacja łączy w swoim programie dwa bloki tematyczne: ogólny profil kulturowy z praktycznymi zastosowaniami metodyki w nauczaniu języka angielskiego. Celem specjalizacji jest prezentacja szerokiego zakresu zagadnień z dziedziny kultury krajów anglosaskich  i studiów anglistycznych oraz nauczanie sposobów wykorzystania tej wiedzy do przygotowania i prowadzenia rozbudowanych, zaawansowanych i niestandardowych zajęć z języka angielskiego. W ogólnym zarysie specjalizacja ta stanowi wprowadzenie do nauczania języka przy wykorzystaniu tekstów literackich, dziennikarskich oraz w oparciu o interesujące zjawiska kultury współczesnej. Ma ona za zadanie rozbudowywać wiedzę z zakresu kultury, literatury i mediów, a także dostarczać praktycznych sposobów jej wykorzystania w nauczaniu języka angielskiego na zaawansowanym poziomie.

Blok specjalizacyjny „Kultura i kształcenie językowe” jest otwarty dla studentów międzynarodowych i w pełni przystosowany do wypełniania założeń ich programu.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów II stopnia posiada szeroką wiedzę o dyskursie akademickim w wybranej dziedzinie naukowej oraz umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie w pełni biegłym (C2). Ponadto, w zależności od wybranej specjalizacji, absolwent posiada zaawansowane kompetencje w zakresie przekładu literackiego, tekstów specjalistycznych pisemnych i ustnych, oraz nauczania języka angielskiego (lub również drugiego języka obcego) w szkołach ponadgimnazjalnych.

Zasady przyjęć

Rekrutacja na podstawie dyplomu ukończenia studiów I stopnia w zakresie filologii angielskiej lub dyplomu ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich w innym zakresie plus znajomość języka angielskiego na poziomie C1 potwierdzona certyfikatem oraz rozmowy kwalifikacyjnej. O przyjęciu na studia decyduje suma punktów uzyskana w konkursie dyplomów (50%) i rozmowie kwalifikacyjnej (50%)**. Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w języku angielskim i dotyczy jednej z poniższych dziedzin, do wyboru przez kandydata:
– metodyka nauczania języków obcych,
– językoznawstwo,
– język angielski – zastosowania,
– literatura krajów angielskiego obszaru językowego,
– kultura krajów angielskiego obszaru językowego,
– teoria i praktyka przekładu.

W czasie rozmowy oceniana będzie znajomość wybranej problematyki oraz kompetencja językowa.
** W zależności od ilości kandydatów Komisja Rekrutacyjna może odstąpić od rozmowy kwalifikacyjnej.

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
filolog@uni.lodz.pl
tel.: +48 42 665 51 06,
fax: +48 42 665 52 54