Uniwersytet Łódzki
FILOLOGIA ANGIELSKA:

FILOLOGIA ANGIELSKA

Studia II stopnia (magisterskie 2-letnie)

Niestacjonarne (zaoczne)

Orientacyjny limit miejsc

60 (min. 25)

humanistyczne

Opis studiów

Studia realizowane są w systemie zjazdów odbywających się co tydzień wyłącznie w soboty i uzupełnione e-learningiem. Specjalność  anglistyczna (ogólnoakademicka) oprócz zaawansowanych zajęć językowych daje studentom możliwość rozszerzenia zakresu zdobywanej przez studenta wiedzy akademickiej z zakresu proponowanych w danym roku seminariów magisterskich, tj. językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa brytyjskiego i amerykańskiego oraz metodyki nauczania języka angielskiego jako obcego.

Specjalności

Specjalność ANGLISTYCZNA proponuje zajęcia z filologicznych obszarów badawczych, takich jak językoznawstwo oraz literaturo- i kulturoznawstwo obszaru anglojęzycznego. Zajęcia mają na celu rozwijanie podstawowych umiejętności humanistycznych, takich jak umiejętność krytycznego myślenia, analizowania i rozwiązywania problemów, komunikowania i argumentowania swoich poglądów, umiejętność pracy własnej i pracy twórczej. W połączeniu z rzetelną wiedzą na temat języka, literatury i kultury, studia te dają absolwentom szeroki wachlarz wiedzy, umiejętności i kompetencji, które są obecnie bardzo pożądane na dynamicznym i interdyscyplinarnym rynku pracy.

W ramach specjalności TRANSLATORSKIEJ (MATIS) studenci odbywają szereg zajęć teoretycznych w formie wykładów i ćwiczeń, a także praktycznych, rozwijających umiejętności niezbędne do wykonywania wszystkich typów tłumaczeń: ustnych (symultanicznych i konsekutywnych), pisemnych, audiowizualnych, lokalizacji oraz przekładu specjalistycznego w wybranych dziedzinach, np. prawa, medycyny, etc. Ponadto studenci dalej doskonalą swoje umiejętności językowe na zajęciach PNJA oraz sprawności akademickie w celu usprawnienia procesu pisania pracy magisterskiej w ramach specjalizacji translatorskiej. Wykładowcy prowadzący zajęcia w ramach specjalizacji są uznanymi i doświadczonymi tłumaczami z wieloletnią praktyką zawodową.

Osoby zainteresowane będą mogły dodatkowo zrealizować blok specjalizacji nauczycielskiej (uruchomiony przy min. 15 osobach zainteresowanych; dodatkowo płatny), który uprawnia do wykonywania zawodu nauczyciela jęz. angielskiego na 3 i 4 etapie edukacyjnym.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów II stopnia posiada szeroką wiedzę o dyskursie akademickim w wybranej dziedzinie naukowej oraz umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie w pełni biegłym (C2). Zróżnicowane umiejętności rozwijane w czasie studiów humanistycznych, obecnie bardzo pożądane na dynamicznym i interdyscyplinarnym rynku pracy, w połączeniu z wiedzą specjalistyczną i kompetencjami językowymi pozwolą absolwentom na podjęcie pracy w szkolnictwie, biurach tłumaczy, wydawnictwach, mediach, biznesie jak i instytucjach kultury.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów wszystkich kierunków studiów: rekrutacja na podstawie posiadanego tytułu licencjata, magistra, magistra inżyniera, inżyniera. W przypadku absolwentów kierunków innych niż FILOLOGIA ANGIELSKA wymagany certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie C1. Kandydaci nieposiadający certyfikatu zobowiązani są do przystąpienia i zdania egzaminu ustnego z języka angielskiego na tym poziomie. W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów o przyjęciu decyduje konkurs dyplomów.

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
filolog@uni.lodz.pl
tel.: +48 42 665 51 06,
fax: +48 42 665 52 54