Uniwersytet Łódzki
REWITALIZACJA MIAST:

REWITALIZACJA MIAST

Studia II stopnia (magisterskie 5-semestralne)

Stacjonarne

Kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym oraz Wydziałem Nauk o Wychowaniu Wydziałem Zarządzania oraz Wydziałem Nauk Geograficznych

Orientacyjny limit miejsc

60 (min. 30)

humanistyczne

Opis studiów

Rekrutację prowadzi:

 

Politechnika Łódzka

Ul.Żeromskiego 116

90 – 924 Łódź

www.rekrutacja.p.lodz.pl

e-mail: rekrutacja@info.p.lodz.pl

tel. +48 42 6312974

 

Studia drugiego stopnia (magisterskie 5-semestralne) – stacjonarne profil praktyczny

Rewitalizacja i odnowa miast staje się coraz poważniejszym wyzwaniem współczesnych społeczeństw. Procesy te wymagają kompleksowych, zintegrowanych i wielkoskalowych działań w sferze społecznej, gospodarczej, technicznej i przestrzennej. Jeżeli efekty takich działań mają być trwałe, ci którzy je wprowadzają muszą posiadać wiedzę i umiejętności o interdyscyplinarnym charakterze. Takiej wiedzy i umiejętności nie oferują dotychczasowe programy nauczania. Kierunek REWITALIZACJA MIAST jest unikatowym wyjściem naprzeciw potrzebom rynku pracy i nowych wyzwań przed jakimi stają władze samorządowe miast Polski.

Powstające obecnie programy rewitalizacji powinny być kompleksowe, skoordynowane, nastawione na rozwiązywanie faktycznych problemów technicznych, społecznych, edukacyjno-wychowawczych, przestrzennych,  gospodarczych jak również ogólnie urbanistycznych, do których dotychczas ograniczano działania rewitalizacyjne. Realizowane powinny być przez kompetentnych specjalistów i wskazywać działania wykonalne w określonym horyzoncie czasowym.

Kierunek REWITALIZACJA MIAST jest oryginalnym, jedynym w kraju programem kształcenia specjalistów na poziomie studiów magisterskich stworzonym przy współudziale czterech wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego (Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, Wydziału Zarządzania, Wydziału Nauk o Wychowaniu, Wydziału Nauk Geograficznych) oraz Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiskowej Politechniki Łódzkiej.

ATUTY KIERUNKU

Kierunek autorski międzyobszarowy, łączący wiedzę politechniczną z uniwersytecką, potwierdzony dyplomem dwóch uczelni. Wiedza i umiejętności przekazywane podczas zajęć mają charakter interdyscyplinarny zbudowany na trzech filarach: technicznym, ekonomicznym i społecznym. Konstrukcja taka pozwala jednocześnie uzyskać efekt dostępu do wiedzy specjalistycznej, jak również różnorodność kompetencji i atrakcyjność absolwenta na rynku pracy. Elastyczność, kreatywność i wysokie kompetencje to podstawowe cechy naszego absolwenta.

Kierunek praktyczny obejmuje moduły zajęć służące zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych w obszarze technicznym, ekonomicznym i społecznym oraz kompetencji miękkich. Ponad połowa zajęć w programie studiów ma praktyczny charakter i realizowana jest przez praktyków projektujących, planujących i zarządzających procesami rewitalizacji. Podstawowe formy i sposoby w jakich odbywają się zajęcia: projekty, laboratoria, warsztaty, praktyki, moduły, ćwiczenia terenowe.

Kierunek bliski potrzebom rynku pracy. Bezpośrednia umowa z Urzędem Miasta Łodzi gwarantuje studentom realizację „kształcenia laboratoryjnego”, gdzie otwartym dla studentów naszego kierunku laboratorium rewitalizacji jest duże miasto będące w procesie rewitalizacji. Liczne możliwości udziału w projektach aplikacyjnych, praktykach zawodowych i stażach, to podstawowe formy nowoczesnego zdobywania wiedzy praktycznej, które proponujemy na REWITALIZACJI MIAST.

Kierunek elitarny, ograniczona ilość miejsc, projektowe formy prowadzenia zajęć, bliski kontakt nauczyciela z uczniem (relacje tutorskie), to elementy które współtworzą wysoką wartość naszego absolwenta.

Specjalności

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

W ZAKRESIE WIEDZY

W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

Zasady przyjęć

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek REWITALIZACJA MIAST musi posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z obszarów: technicznego, społecznego, ścisłego lub przyrodniczego.
Podstawą przyjęcia będzie ocena z całości studiów potwierdzona wpisem na dyplomie.

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

ul. Rewolucji 1905 r. 41, 90-214 Łódź
pokój A-22
malgorzata.sliwinska@uni.lodz.pl
tel.: (42) 635 51 32 ,