Uniwersytet Łódzki
INFORMATYKA I EKONOMETRIA:

INFORMATYKA I EKONOMETRIA

Studia II stopnia (magisterskie 2-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

90 (min. 20)

humanistyczne

Opis studiów

INFORMATYKA I EKONOMETRIA jest nowoczesnym kierunkiem studiów ekonomicznych, zorientowanym na kształcenie kompetentnych analityków systemów ekonomicznych i informatycznych. Kierunek uzyskał ocenę wyróżniającą od Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Kierunek INFORMATYKA I EKONOMETRIA łączy w procesie kształcenia osiągnięcia trzech dyscyplin: ekonomii, matematyki i informatyki. Umożliwia absolwentowi:

Absolwent INFORMATYKI I EKONOMETRII potrafi umiejętnie wykorzystać zdobytą wiedzą w praktycznych analizach procesów gospodarczych i ich prognozowaniu. Posiada także szerokie umiejętności i kompetencje z informatyki ekonomicznej (szczególnie w zakresie projektowania, programowania, wdrażania i zarządzania systemami informatycznymi w biznesie).

Specjalności

Od roku akademickiego 2018/2019 wprowadzono zmiany w programie kształcenia na II stopniu informatyki i ekonometrii, których celem było uwzględnienie potrzeb rynku pracy i większe dopasowanie treści kształcenia do oferty dydaktycznej Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Skutkiem tych zmian jest możliwość kontynuowania studiów II stopnia przez absolwentów studiów licencjackich na kierunkach Analityka gospodarcza, Informatyka oraz Informatyka i ekonometria w ramach specjalności Analityka gospodarcza i Informatyka.

Analityka gospodarcza: absolwenci specjalności  zdobywają pogłębioną wiedzę z teorii ekonomii i zastosowań zaawansowanych metod statystyczno-ekonometrycznych w analizach gospodarczych na poziomie mikro- i makroekonomicznym. Kształcenie z zakresu metod statystycznych obejmuje m.in. metody wielowymiarowej analizy statystycznej, w tym metody klasyfikacji danych i analizy dyskryminacyjnej, metody analizy danych przestrzennych i metody analizy danych niekompletnych. Treści kształcenia realizowane na tych przedmiotach dostarczają absolwentom wiedzy, dzięki której potrafią:  samodzielnie projektować i przeprowadzać badania statystyczne łącząc dane z różnych źródeł i o różnej jakości; wykorzystywać zaawansowane narzędzia ilościowe dostępne w specjalistycznych pakietach statystycznych do opracowania zebranych danych; poprawnie interpretować uzyskane wyniki z odniesieniem do właściwych teorii ekonomicznych oraz w sposób syntetyczny i spójny prezentować rezultaty sporządzonych analiz w postaci zestawień i raportów i podczas ustnych wystąpień. Kształcenie w zakresie metod ekonometrycznych obejmuje kurs zaawansowanej ekonometrii i metod analiz sektorowych, na których omawiana jest m.in. konstrukcja i wykorzystanie w praktyce skointegrowanych modeli wektorowej autoregresji i symulacyjnych modeli input-output, w tym modeli cen, produkcji i nakładów pracy. Absolwenci nabywają ponadto umiejętność modelowania zmiennych binarnych, szczególnie użyteczną w analizach prowadzonych na poziomie firm, i stosowania zaawansowanych modeli rynków finansowych: modeli wyceny wartości zagrożonej, modeli wyceny akcji, opcji i instrumentów pochodnych oraz modeli terminowej struktury stóp procentowych.

Absolwenci specjalności  Analityka gospodarcza znajdują zatrudnienie
na stanowiskach samodzielnych analityków w bankach, instytucjach finansowych, instytucjach ubezpieczeniowych, firmach konsultingowych i outsourcingowych, centrach podejmowania decyzji i agencjach marketingowych.

Od roku akademickiego 2019/2020  studia magisterskie na kierunku Informatyka i Ekonometria (specjalność Analityka Gospodarcza) umożliwiają studentom uzyskanie międzynarodowego certyfikatu European Master in Official Statistics (EMOS) nadawanego przez Komitet Europejskiego Systemu Statystycznego (European Statistical System Committee, ESSC) oraz Europejski Urząd Statystyczny (European Statistical Office, Eurostat).

 

– Informatyka: absolwenci specjalności Informatyka posiadają pogłębioną wiedzę i umiejętności z dziedziny przetwarzania informacji przy wykorzystaniu środków, narzędzi i metod techniki komputerowej. Kwalifikacje i umiejętności absolwentów obejmują analizę i modelowanie systemów informatycznych oraz procesów biznesowych, znajomość języków programowania obiektowego, przygotowanie analiz i decyzji na podstawie odpowiednich modeli matematyczno-ekonomicznych, użycie zaawansowanych narzędzi informatycznych (w tym wykorzystywanych w Business Intelligence) oraz identyfikację problemów decyzyjnych (w tym optymalizacyjnych) i dobór właściwych metod ich rozwiązania.

Absolwenci specjalności Informatyka znajdują zatrudnienie na stanowiskach samodzielnych analityków, projektantów, programistów, konsultantów
i menedżerów zarządzających przedsięwzięciami informatycznymi w każdym rodzaju instytucji

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Nabyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w pełni uprawniają absolwentów II stopnia INFORMATYKI I EKONOMETRII do pełnienia odpowiedzialnych ról w życiu społeczno-gospodarczym. Absolwent jest doskonale przygotowany do pracy zawodowej we wszystkich podmiotach gospodarki i z powodzeniem radzi sobie zarówno jako właściciel firmy, jak i pracujący na stanowiskach kierowniczych  w instytucjach i urzędach wszystkich szczebli administracji publicznej i stanowiskach samodzielnych analityków w bankach, instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych, centrach podejmowania decyzji, firmach konsultingowych i outsourcingowych, agencjach marketingowych oraz ośrodkach przetwarzania informacji.

Może wykonywać zawód analityka statystycznego i analityka informacji ekonomicznej, doradcy i analityka finansowego, maklera giełdowego, logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, Chief Information Officer w biznesie i administracji publicznej, lidera informatycznych zespołów projektowych, analityka i projektanta systemów informatycznych, konsultanta do spraw systemów informatycznych, programisty.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

ul. Rewolucji 1905 r. 41, 90-214 Łódź
pokój A-22
malgorzata.sliwinska@uni.lodz.pl
tel.: (42) 635 51 32 ,