Uniwersytet Łódzki
EKONOMETRIA I ANALITYKA DANYCH:

EKONOMETRIA I ANALITYKA DANYCH

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

90 (min. 30)

humanistyczne

Opis studiów

EKONOMETRIA I ANALITYKA DANYCH jest nowoczesnym kierunkiem studiów ekonomicznych łączącym wiedzę z zakresu ekonomii, matematyki oraz informatyki. Kierunek kształci absolwentów gotowych do pracy w atrakcyjnych zawodach analityków danych w bankach i instytucjach finansowych, instytucjach ubezpieczeniowych, centrach podejmowania decyzji, firmach konsultingowych i outsourcingowych, agencjach marketingowych i ośrodkach przetwarzania informacji.

Absolwent kierunku EKONOMETRIA I ANALITYKA DANYCH uzyskuje szeroką wiedzę pozwalającą na rozumienie złożonych procesów ekonomicznych zachodzących we współczesnym świecie. Poznaje unikalne metody i narzędzia ilościowe służące do podejmowania decyzji w skali przedsiębiorstw, branż i całych gospodarek przy wykorzystaniu rozbudowanego warsztatu technik informatycznych. Absolwent EKONOMETRII I ANALITYKI DANYCH potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktycznych analizach procesów gospodarczych i w ich prognozowaniu.

Uruchamiana po raz pierwszy w roku akademickim 2019/2020 EKONOMETRIA I ANALITYKA DANYCH jest kierunkiem autorskim, zaprojektowanym przez pracowników Instytutu Ekonometrii UŁ oraz Instytutu Statystyki i Demografii UŁ, uwzględniającym ich wieloletnie doświadczenia nabywane w trakcie zajęć prowadzonych na kierunkach Informatyka i ekonometria oraz Analityka gospodarcza.

Specjalności

Program kształcenia na EKONOMETRII I ANALITYCE DANYCH jest jednorodny i nie przewiduje uruchamiania specjalności. Od czwartego semestru studiów studenci mają jednakże możliwość poszerzania wiedzy w ramach bogatej oferty modułów zajęć do wyboru.

Tematyka modułów umożliwia studentowi tworzenie własnych ścieżek kształcenia, m.in. w obszarze:

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

EKONOMETRIA I ANALITYKA DANYCH jest kierunkiem studiów ekonomicznych, który kształci przyszłych analityków danych i systemów ekonomicznych. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do badania procesów gospodarczych, zarówno o charakterze mikroekonomicznym, jak i makroekonomicznym. Posiada wiedzę z zakresu szeroko rozumianej ekonomii, zarządzania i finansów a przede wszystkim z metod ilościowych. Potrafi wykorzystywać tę wiedzę do analizy i prognozowania zjawisk na różnych szczeblach zarządzania.

Absolwent EKONOMETRII I ANALITYKI DANYCH jest dobrze przygotowany do pracy we wszystkich podmiotach gospodarczych i instytucjach na takich stanowiskach, na których wymagane jest stosowanie narzędzi matematycznych, statystycznych, ekonometrycznych i informatycznych. Może z powodzeniem pełnić funkcję samodzielnego analityka w małej firmie lub pracować jako członek większego zespołu analitycznego (np. w dużej firmie komercyjnej, urzędzie publicznym lub firmie konsultingowej). Jest przygotowany do gromadzenia i przetwarzania danych dostępnych w systemach  informatycznych firmy, bądź w źródłach zewnętrznych, dokonuje ich analiz i tworzy raporty. Dzięki studiom na kierunku EKONOMETRIA I ANALITYKA DANYCH absolwent nabywa umiejętności pracy w zespole oraz komunikowania się z bliższym i dalszym otoczeniem. Wykazuje pogłębione zainteresowanie problemami ekonomiczno-społecznymi dowolnego szczebla gospodarki (od mikro- do makroekonomicznych) i ma poczucie odpowiedzialności za działania własne oraz zespołów, w których pracuje.

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
matematyka
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
język angielski, geografia, informatyka
3
maksymalnie dwa
(niewymagane)
język angielski, geografia, informatyka
Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze
Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,545 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
133,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,511,25

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

ul. Rewolucji 1905 r. 41, 90-214 Łódź
pokój A-22
malgorzata.sliwinska@uni.lodz.pl
tel.: (42) 635 51 32 ,