Uniwersytet Łódzki
ANALITYKA CHEMICZNA:

ANALITYKA CHEMICZNA

Studia II stopnia (magisterskie 2-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

40 (min. 20)

przyrodnicze

Opis studiów

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich i inżynierskich kierunków takich jak ANALITYKA CHEMICZNA, Chemia oraz kierunków o zbliżonych programach. Kierowane są również do absolwentów studiów magisterskich kierunków pokrewnych, innych jednak niż analityka chemiczna.

Na kierunku ANALITYKA CHEMICZNA studenci otrzymują wiedzę z chemii oraz zapoznają się z metodami i procedurami badawczymi współcześnie stosowanymi w naukach chemicznych i pokrewnych. Studenci zdobywają specjalistyczną wiedzę z zakresu nowoczesnych metod analitycznych.

Wiedza teoretyczna wspierana jest w trakcie studiów licznymi zajęciami praktycznymi: ćwiczeniami laboratoryjnymi, wycieczkami do zakładów przemysłowych, praktykami itp. Studentom zapewniamy nowoczesne laboratoria wyposażone w specjalistyczną aparaturę pomiarową, sprzęt najnowszej generacji, dostęp do Internetu, bogate biblioteki i czytelnie gromadzące książki i czasopisma.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu w pracy laboratoryjnej absolwent posiada umiejętności umożliwiające podjęcie pracy zarówno w laboratoriach badawczych jak i analitycznych: przemysłowych, ochrony środowiska, farmaceutycznych, sanitarno-epidemiologicznych, rolniczych i Państwowej Inspekcji Handlowej, na stanowiskach wymagających większej odpowiedzialności i samodzielności w pracy laboratoryjnej, a także w laboratoriach kryminalistycznych.

Po ukończeniu studiów II stopnia absolwent może podjąć studia III-go stopnia na kierunkach chemicznych lub kierunkach pokrewnych np. ochrona środowiska.

Zasady przyjęć

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń ocena na dyplomie plus średnia ocen ze studiów  licencjackich, inżynierskich i magisterskich kierunku ANALITYKA CHEMICZNA, chemia lub kierunków o pokrewnych programach.

Niezbędne jest złożenie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem zawierającym program studiów z wykazem godzin dydaktycznych, punktów ECTS i ocen. W przypadku braku suplementu należy przedstawić wyciąg z indeksu poświadczony przez macierzystą uczelnię.

Do kwalifikacji dopuszczeni będą tylko ci kandydaci, którzy zrealizowali program studiów pierwszego stopnia dający możliwość wypełnienia w trakcie studiów drugiego stopnia efektów kształcenia stawianych absolwentowi studiów pierwszego stopnia na kierunku ANALITYKA CHEMICZNA (do ok. 200 godzin różnic programowych do uzupełnienia w ciągu dwóch lat). Podejmując decyzję o przyjęciu tych kandydatów Komisja Rekrutacyjna określa różnice programowe, które kandydat powinien uzupełnić w trakcie trwania studiów.

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

91-403 Łódź, ul. Tamka 12
dziekanat@chemia.uni.lodz.pl
tel.: (42) 635 57 44, (42) 635 57 43,