Uniwersytet Łódzki
OCHRONA ŚRODOWISKA:

OCHRONA ŚRODOWISKA

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

60 (min. 40)

przyrodnicze

Opis studiów

W 1991 r. Uniwersytet Łódzki jako pierwszy uniwersytet w Polsce uruchomił studia na autorskim kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA. Oferta dydaktyczna w ramach kierunku była stopniowo wzbogacana i aktualizowana zgodnie z wymogami Systemu Bolońskiego i Krajowych Ram Kwalifikacji, priorytetami naukowymi Państwa oraz potrzebami rynku pracy. OCHRONA ŚRODOWISKA została zakwalifikowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do strategicznych kierunków studiów dla rozwoju krajowej gospodarki.

W celu zapewnienia interdyscyplinarności i wysokiego poziomu kształcenia na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA znaczna część zajęć realizowana jest przez pracowników innych Wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego: Nauk Geograficznych, Chemii, Ekonomiczno-Socjologicznego, Zarządzania, Prawa i Administracji, Filozoficzno-Historycznego oraz przez nauczycieli akademickich z Politechniki Łódzkiej. W kształceniu uczestniczą też specjaliści-praktycy zatrudnieni w instytucjach związanych z ochroną środowiska.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Absolwent tego kierunku rozumie procesy fizykochemiczne i ekologiczne kształtujące środowisko przyrodnicze oraz mechanizmy prawne, ekonomiczne i społeczne kształtujące postawy, działania ludzi i ich oczekiwania wobec środowiska, w tym:

Studia przygotowują do pracy w organach kontrolnych i urzędach ochrony środowiska (Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, administracja rządowa, samorządy), służbach ochrony środowiska (urzędy konserwatorskie, parki narodowe i krajobrazowe), laboratoriach badań środowiska, instytucjach oświatowych i kulturalnych, w środkach masowego komunikowania, w zakładowych służbach ochrony środowiska oraz w społecznych organizacjach ekologicznych.

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
biologia, chemia, fizyka, matematyka, geografia
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
fizyka, matematyka, język obcy, biologia, chemia, geografia, informatyka, język polski
3
maksymalnie dwa
(niewymagane)
dowolny przedmiot maturalny
Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze
Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,545 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
133,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,511,25

Ogólne uwagi dotyczące zasad rekrutacji

Kandydat musi uzyskać na maturze wynik co najmniej 20% z przedmiotu na poziomie rozszerzonym i co najmniej 40% z przedmiotu na poziomie podstawowym, aby przedmiot mógł być zaliczony do kategorii 1 albo 2.

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

90-231 Łódź, ul. Pilarskiego 14/16
dziekan@biol.uni.lodz.pl
tel.: (42) 635 45 05, (42) 635 45 07,