Uniwersytet Łódzki
BIOLOGIA:

BIOLOGIA

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

100 (min. 40)

przyrodnicze

Opis studiów

Studia I stopnia (3-letnie) na kierunku BIOLOGIA pozwalają na uzyskanie rzetelnej wiedzy z zakresu nauk biologicznych ze szczególnym uwzględnieniem: zoologii, botaniki, ekologii, biochemii, biologii molekularnej, biofizyki, biologii komórki, fizjologii roślin i zwierząt, mikrobiologii oraz genetyki. Po drugim roku studiów studenci wybierają jeden z pięciu bloków specjalnościowych (licencjackich), tj.: biochemię i biologię molekularną, biofizykę molekularną i medyczną, biologię eksperymentalną, biologię środowiskową lub genetykę. Dodatkowo na trzecim roku studiów studenci kierunku biologia realizują kilka wspólnych przedmiotów. Duża liczba zajęć o charakterze praktycznym pozwala na wykształcenie cennych umiejętności, w tym szczególnie umiejętności obsługi typowej i specjalistycznej aparatury analityczno-diagnostycznej przeznaczonej do analizy materiału biologicznego. W programie studiów znajdują są również liczne ćwiczenia terenowe i praktyki zawodowe.

Specjalności

W ramach kierunku BIOLOGIA przewidywane jest uruchomienie specjalności nauczycielskiej.

Od roku akademickiego 2019/2020 specjalność nauczycielska na kierunku biologia realizowana jest w ramach projektu wdrożeniowego Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w Uniwersytecie Łódzkim, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWR.03.01.00-00-KN53/18-00). Studia licencjackie na specjalności nauczycielskiej obejmują oprócz przedmiotów ogólnobiologicznych, zapewniających studentowi przygotowanie merytoryczne związane z kierunkiem studiów, także blok przedmiotów psychologiczno-pedagogicznych, przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela w szkole podstawowej zgodnie z wymaganiami wynikającymi z założeń reformy edukacyjnej. Nowością w programie specjalności są, finansowane w ramach projektu, działania nastawione zwłaszcza na stymulację rozwoju indywidualnego przyszłego nauczyciela, kształtowanie umiejętności pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, prawo oświatowe i diagnostykę edukacyjną, kulturę języka, wzmacnianie warsztatu nauczyciela przyrodnika, zastosowanie nowoczesnych metod kształcenia z wykorzystaniem technologii informacyjnych. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.biol.uni.lodz.pl/pl/content/biologia

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Absolwenci kierunku BIOLOGIA są przygotowani do pracy w instytutach nauko­wo-badawczych, laboratoriach przemysłu farmaceutycznego i spożywczego, za­kładach hodowli roślin i zwierząt, laboratoriach diagnostycznych i medycznych wykorzystujących metody biochemiczne, biofizyczne, cytologiczne i genetyczne, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, służbach ochrony środowiska, jednost­kach monitorowania zdrowia publicznego, laboratoriach bioinformatycznych i ekologicznych. Posiadają umiejętności w zakresie języka angielskiego na poziomie B2.

Specjalność nauczycielska: Absolwenci specjalności nauczycielskiej są przygotowani do nauczania w szkołach podstawowych, a po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku biologia i odbyciu zajęć z dydaktyki biologii, również do nauczania biologii w pozostałych typach szkół. Posiadają umiejętności w zakresie języka angielskiego na poziomie B2

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
biologia, chemia, fizyka, matematyka, geografia
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
fizyka, matematyka, język obcy, biologia, chemia, geografia, informatyka, język polski
3
maksymalnie dwa
(niewymagane)
dowolny przedmiot maturalny
Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze
Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,545 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
133,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,511,25

Ogólne uwagi dotyczące zasad rekrutacji

Kandydat musi uzyskać na maturze wynik co najmniej 20% z przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub co najmniej 40% z przedmiotu na poziomie podstawowym, aby przedmiot mógł być zaliczony do kategorii 1 albo 2.

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

90-231 Łódź, ul. Pilarskiego 14/16
dziekan@biol.uni.lodz.pl
tel.: (42) 635 45 05, (42) 635 45 07,