Uniwersytet Łódzki
MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNO -SPOŁECZNE:

MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNO -SPOŁECZNE

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

59

Na rok akademicki 2017/18 na poszczególne kierunki/specjalności studiów I stopnia, wchodzące w skład MISH-S, zostały zatwierdzone następujące limity przyjęć:
Wydział Filologiczny
- filologia angielska – 2 osoby
- filologia germańska – 2 osoby
- filologia - specjalność: filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie – 2 osoby
- filologia polska – 4 osoby
- filologia - specjalność: filologia słowiańska – 2 osoby
- filologia - specjalność: filologia romańska z drugim językiem obcym – 2 osoby
- filologia - specjalność: filologia rosyjska – 2 osoby
- dziennikarstwo i komunikacja społeczna – 2 osoby
- kulturoznawstwo – 2 osób
- filmoznawstwo – 2 osoby
- nowe media i kultura cyfrowa – 2 osoby
Wydział Filozoficzno-Historyczny
- etnologia – 2 osoby
- filozofia – 3 osoby
- historia – 3 osoby
- historia sztuki – 2 osoby
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
- międzynarodowe studia kulturowe – 5 osób
- politologia – 5 osób
- stosunki międzynarodowe – 5 osób
Wydział Nauk Geograficznych
- studia regionalne - 4 osoby
- turystyka i rekreacja - 4 osoby
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
- socjologia – 2 osoby

Opis studiów

MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE (MISH-S) to studia kształcące studentów o szerokich zainteresowaniach i uzdolnieniach interdyscyplinarnych.

Studia I stopnia na MISH-S trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się zdobyciem dyplomu i tytułu zawodowego licencjata kierunku studiów wybranego przez studenta jako kierunek wiodący.

Studia MISH-S są prowadzone od pierwszego semestru studiów według indywidualnego planu studiów oraz indywidualnej organizacji studiów. Studenci MISH-S mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych na Wydziałach: Filologicznym, Filozoficzno-Historyczny, Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Nauk Geograficznych oraz Ekonomiczno-Socjologicznym.

Student na MIĘDZYOBSZAROWYCH INDYWIDUALNYCH STUDIACH HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNYCH UŁ ma obowiązek odbyć ułożone w modułach zajęcia. Moduł I obejmuje zajęcia uchwalone jako obowiązkowe dla studiów MIĘDZYOBSZAROWYCH INDYWIDUALNYCH STUDIÓW HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNYCH na podstawowym, tzw. wiodącym kierunku studiów każdego studenta. Zajęcia na podstawowym kierunku określają jednocześnie I obszar studiów. Moduł II to zajęcia z drugiego obszaru, kształtowane przez każdego studenta indywidualnie pod kierunkiem Opiekuna. Moduł III to zajęcia obowiązkowe (obligatoryjne) dla wszystkich studentów MIĘDZYOBSZAROWYCH INDYWIDUALNYCH STUDIÓW HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNYCH.

Poza kierunkiem wiodącym student może wybierać – po uzgodnieniu z Opiekunem naukowym, zajęcia z dowolnego roku kierunków należących do innych obszarów nauk niż kierunek wiodący studenta (zgodnie z zasadami opisanymi szczegółowo w programie ramowym).

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Studia na MIĘDZYOBSZAROWYCH INDYWIDUALNYCH STUDIACH HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNYCH UŁ obejmują wybrane kierunku studiów należące do obszaru nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych. Absolwent MISH-S reprezentuje szczególną sylwetkę absolwenta, złożoną z charakterystycznego przygotowania edukacyjnego, uzyskanego na podstawowym kierunku, na którym podejmuje studia w ramach MISH-S, należącego do pierwszego obszaru nauk oraz dodatkowego, specjalistycznego przygotowania, uzyskanego dzięki zróżnicowanym modułom programowym obejmującym przedmioty z drugiego obszaru nauk. Każdy student, pod okiem opiekuna naukowego (tutora) indywidualnie nakreśla niepowtarzalny program swoich studiów, co daje studentom możliwość rozwijania własnych zainteresowań. W ten sposób kształtowana jest samodzielność myślenia i podejmowania decyzji przez studiujących.

Specjalistyczne przygotowanie i szersza edukacja humanistyczno-społeczna dają w efekcie absolwentowi MISH-S możliwość podejmowania pracy, wymagającej tuż po studiach jak najlepszego uprofilowania w różnorodnych dziedzinach kultury (w tym przekazu multimedialnego, prac redakcyjnych i translatorskich). Ze względu na interdyscyplinarne wykształcenie, absolwent MISH-S może także podejmować pracę programową i dydaktyczną, związaną z aktualnie obowiązującymi w szkolnictwie ponadpodstawowym standardami edukacyjnymi, polegającymi na organizacji toku nauczania w ramach tzw. ścieżek międzyprzedmiotowych (np. tematyczne i problemowe łączenie zagadnień historii literatury, filozofii, historii sztuki czy nauk ścisłych i filozofii w obrębie szeroko pojmowanego przyrodoznawstwa).

Zasady przyjęć

Nabór na MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE odbywa się według zasad rekrutacji na poszczególne kierunki/specjalności studiów wchodzących w skład MISH-S.

Kandydat wybiera w systemie elektronicznej rekrutacji określony kierunek/specjalność studiów oraz zaznacza, iż w ramach tego kierunku/specjalności ubiega się o przyjęcie na MISH-S. Wybrany przez studenta kierunek staje się dla niego tzw. „kierunkiem wiodącym”.

Na studia w ramach MISH-S będą przyjęte osoby z najwyższą liczbą punktów, które zadeklarują w systemie chęć studiów w ramach MISH-S, w liczbie podanej przy kierunku/specjalności. Pozostałe osoby, które nie dostaną się na studia w ramach MISH-S, będą rekrutowane na zasadach ogólnych na kierunki/specjalności, na które ubiegają się o przyjęcie.

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

Wydział Filozoficzno-Historyczny
ul. Kamińskiego 27 a
90-219 Łódź