Uniwersytet Łódzki
ADMINISTRACJA:

ADMINISTRACJA

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Niestacjonarne (zaoczne)

Orientacyjny limit miejsc

180 (min. 30)

prawne i społeczne

Opis studiów

ADMINISTRACJA jest kierunkiem umożliwiającym zdobycie wszechstronnej i rzetelnej wiedzy oraz umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych odnoszących się do procesów administrowania, przede wszystkim w szeroko ujętej administracji publicznej, jak również w sektorze pozarządowym (stowarzyszenia, fundacje), czy w przedsiębiorstwach. Program studiów kładzie duży nacisk na nabywanie umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych, co pozwala na przygotowanie studenta do sprawnego poruszania się na aktualnym rynku pracy. Celem kształcenia jest wyposażenie studenta w takie narzędzia, które pozwolą mu na analizowanie i prognozowanie procesów administrowania, a przez to zarządzanie tymi procesami, przeprowadzanie wykładni przepisów prawa i stosowanie tychże przepisów, sprawne porozumiewanie się na piśmie zgodnie z zasadami, jak również przyjmowanie różnorodnych ról w zespole pracowników szeroko rozumianej administracji. Studia są prowadzone w układzie semestralnym, w rozliczeniu rocznym. W toku studiów znajdują się zarówno zajęcia podstawowe – obowiązkowe, jak i przedmioty specjalnościowe oraz przedmioty  do wyboru. Blok przedmiotów praktycznych obejmuje ćwiczenia, konwersatoria oraz praktyki zawodowe (te ostatnie w łącznym wymiarze 6 miesięcy). Studenci odbywają praktyki w instytucjach administracji publicznej jak również w przedsiębiorstwach, o ile te ostatnie gwarantują osiągnięcie zakładanych dla praktyk na kierunku ADMINISTRACJA efektów uczenia się. Inną formą praktyk są spotkania z praktykami, do których studenci w odpowiedni sposób się przygotowują. Ćwiczenia i konwersatoria stosują metody, które pozwalają na kształtowanie umiejętności i kompetencji społecznych przydatnych w procesach administrowania.

ZASADNICZE CELE KSZTAŁCENIA:

Nadrzędną funkcją kształcenia na kierunku ADMINISTRACJA jest zatem umożliwienie absolwentowi zdobycia intelektualnego wyposażenia pozwalającego na sprawne kształtowanie relacji występujących na styku społeczeństwa obywatelskiego oraz sfery administracji publicznej. Studia te mają bardzo istotny aspekt praktyczny, pozwalający na zdobycie konkretnych umiejętności i ich synergię z teorią, czemu służy wysoki wymiar praktyk oraz duża ilość zajęć prowadzonych metodami poszukującymi, konwersatoryjnymi i projektowymi.

Specjalności

Program studiów jest realizowany w ramach dwóch specjalizacji:

Program każdej specjalizacji obejmuje trzy kategorie wykładów:

– wykłady wspólne dla wszystkich studentów kierunku
– wykłady specjalizacyjne obowiązkowe w ramach danej specjalizacji
– przedmioty monograficzne (specjalizacyjne)

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Celem studiów administracyjnych jest przygotowanie nowoczesnej i wszechstronnie wykształconej kadry specjalistów administracji i zarządzania publicznego. Studia kładą nacisk nie tylko na wiedzę dogmatyczno-prawną, lecz także dotyczącą faktycznego funkcjonowania układów administracyjnych. Kształcone są również umiejętności wykładni przepisów w praktycznym zastosowaniu.
Absolwent jest predestynowany do pracy przede wszystkim w:

Zasady przyjęć

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 65
filiaul@uni.lodz.pl
tel.: (44) 724 97 20,
fax: (44) 724 97 20