Uniwersytet Łódzki
ADMINISTRACJA:

ADMINISTRACJA

Studia II stopnia (magisterskie 2-letnie)

Niestacjonarne (zaoczne)

Orientacyjny limit miejsc

180 (min. 30)

prawne i społeczne

Opis studiów

ADMINISTRACJA jest kierunkiem umożliwiającym zdobycie wszechstronnej i rzetelnej wiedzy oraz umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych odnoszących się do procesów administrowania, przede wszystkim w szeroko ujętej administracji publicznej, jak również w sektorze pozarządowym (stowarzyszenia, fundacje), czy w przedsiębiorstwach. Studia na poziomie magisterskim mają za zadanie przygotować studenta do kreatywnego uczestniczenia w procesach administrowania na podstawie pogłębionej wiedzy. Program studiów kładzie duży nacisk na nabywanie umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych, co pozwala na przygotowanie studenta do sprawnego poruszania się na aktualnym rynku pracy. Celem kształcenia jest wyposażenie studenta w narzędzia, które pozwolą mu na pogłębione analizowanie i prognozowanie procesów administrowania, a przez to zarządzanie tymi procesami, przeprowadzanie wykładni przepisów prawa i rozszerzone umiejętności niezbędne do stosowania tychże przepisów, jak również przyjmowanie różnorodnych ról w zespole pracowników szeroko rozumianej administracji. Studia są prowadzone w układzie semestralnym, w rozliczeniu rocznym. W toku studiów znajdują się zarówno zajęcia podstawowe – obowiązkowe, jak i przedmioty specjalnościowe oraz przedmioty do wyboru. Blok przedmiotów praktycznych obejmuje ćwiczenia, konwersatoria oraz praktyki zawodowe (te ostatnie w łącznym wymiarze 12 tygodni). Studenci odbywają praktyki w instytucjach administracji publicznej jak również w przedsiębiorstwach, o ile te ostatnie gwarantują osiągnięcie zakładanych dla praktyk na kierunku administracja efektów uczenia się. Inną formą praktyk są spotkania z praktykami, do których studenci w odpowiedni sposób się przygotowują. Ćwiczenia i konwersatoria stosują metody, które pozwalają na kształtowanie umiejętności i kompetencji społecznych przydatnych w procesach administrowania.

ZASADNICZE CELE KSZTAŁCENIA:

Nadrzędną funkcją kształcenia na kierunku ADMINISTRACJA na poziomie magisterskim jest zatem umożliwienie absolwentowi zdobycia szerokiego i pogłębionego intelektualnego uposażenia pozwalającego na kreatywne kształtowanie relacji występujących na w sferze administracji publicznej czy społeczeństwa obywatelskiego. Studia te mają bardzo istotny aspekt praktyczny, pozwalający na zdobycie konkretnych umiejętności i ich synergię z teorią, czemu służy wysoki wymiar praktyk oraz duża ilość zajęć prowadzonych metodami poszukującymi, konwersatoryjnymi i projektowymi.

Specjalności

Program studiów jest realizowany w ramach dwóch specjalizacji:

Program każdej specjalizacji obejmuje trzy kategorie przedmiotów:

– przedmioty wspólne dla wszystkich studentów kierunku

– przedmioty specjalizacyjne obowiązkowe w ramach danej specjalizacji

– przedmioty monograficzne (specjalizacyjne)

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Celem studiów administracyjnych jest przygotowanie nowoczesnej i wszechstronnie wykształconej kadry specjalistów administracji i zarządzania publicznego. Studia kładą nacisk nie tylko na wiedzę dogmatyczno-prawną, lecz także dotyczącą faktycznego funkcjonowania układów administracyjnych. Kształcone są również umiejętności wykładni przepisów w praktycznym zastosowaniu. Student uzyskuje umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie B2+.

Absolwent jest predestynowany do pracy przede wszystkim w:

Należy przy tym podkreślić, iż w obecnej dobie każda większa organizacja, w tym również fundacje, stowarzyszenia, uczelnie, szkoły czy przedsiębiorstwa, działa na zasadach prowadzenia procesów administrowania, a zakres ich działalności jest w pewnej mierze regulowany prawem administracyjnym. Sprawia to, iż absolwent kierunku ADMINISTRACJA posiada szeroki wachlarz możliwości w zakresie podejmowania zatrudnienia także poza administracją publiczną.

Kierunek ten skierowany jest do absolwentów wszystkich kierunków studiów  pierwszego i drugiego stopnia  Studia kończą się uzyskaniem tytułu magistra administracji po przyjęciu pracy magisterskiej i złożeniu egzaminu magisterskiego. Na początku I roku student dokonuje wyboru seminarium. Podczas seminarium (I roku) student rozpoczyna pisanie pracy magisterskiej, która ukończona zostanie w ciągu II roku studiów podczas zajęć seminarium magisterskiego.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów wszystkich kierunków studiów.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 65
filiaul@uni.lodz.pl
tel.: (44) 724 97 20,
fax: (44) 724 97 20